Narodowa Wystaw Zwierząt Hodowlanych w Poznaniu

Zapraszamy na Narodową Wystawę Zwierząt Hodowlanych w Poznaniu w dniach 17 – 19 maja br. oraz do odwiedzenia stoiska PZHiPBM i ekspozycji bydła mięsnego w pawilonie nr 4. Prezentowanych będzie 97 szt. bydła mięsnego w 7 rasach i 5 kategoriach.

Relacja z Walnego Zgromadzenia Delegatów, Warszawa 26.04.2019 r.

W dniu 26 kwietnia 2019 r. w gmachu Instytutu Technologicznego – Przyrodniczego w Warszawie odbyło się Walne Zgromadzenie Delegatów PZHiPBM.

Na przewodniczącego wybrano Wiesława Karasia, a sekretarzem został Jakub Toczyłowski. Regulamin, porządek obrad oraz protokół z poprzedniego zgromadzenia zostały zatwierdzone większością głosów.

Prezes Jacek Zarzecki, składając sprawozdanie z działalności, przedstawił najważniejsze działania podejmowane przez Zarząd w 2018 roku oraz omówił sprawozdanie finansowe za ubiegły rok. Zebrani wysłuchali również sprawozdania Komisji Rewizyjnej złożonego przez jej Przewodniczącego. Komisja Rewizyjna wnioskowała o udzielenie absolutorium Zarządowi z wykonywania obowiązków za rok 2018.

Delegacji zatwierdzili sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2018, przeznaczając nadwyżkę przychodów nad kosztami na pokrycie nadwyżki kosztów nad przychodami z lat ubiegłych.
Udzielono absolutorium: Jackowi Zarzeckiemu, Jackowi Klimzie, Piotrowi Kraśnickiemu, Jerzemu Bałachowskiemu, Łukaszowi Cebuli oraz Wojciechowi Wójcikowi, w związku z pełnieniem w okresie 01.01 – 31.12.2018 r. funkcji w Zarządzie, a odmówiono jego udzielenia Józefowi Skarzyńskiemu.

Członkom Komisji Rewizyjnej udzielono absolutorium.

Na Walnym Zgromadzeniu Delegatów PZHiPBM głos zabrali obecni członkowie Rady Sektora Wołowiny Jerzy Wierzbicki i Zygmunt Jodko.

Dyskusja i wymiana doświadczeń Delegatów z całą pewnością przyczyni się do refleksji nad tworzeniem nowych strategii dalszego rozwoju Związku oraz promowania branży. Mamy nadzieję, że kolejny rok będzie równie efektywny i przyniesie widoczne rezultaty.

Zaproszenie do składania ofert: Zarządzanie kryzysem medialnym

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT POSTĘPOWANIA NR 6/FPMW/2019

(więcej…)

Oferta pracy

Polski Związek Hodowców i Producentów Bydła Mięsnego ogłasza konkurs na dwa wolne stanowiska pracy

1. Stanowisko: Specjalista w dziale Ksiąg i Rejestrów Hodowlanych

Ilość miejsc: 1
Miejsce pracy: Biuro PZHiPBM ul. Rakowiecka 32; Warszawa
Rodzaj pracy: biurowa (okresowe uczestniczenie w prowadzeniu kontroli dokumentacji zootechnicznej w terenie)
Wymiar pracy: pełny etat
Wymagania: Wykształcenie min. średnie, dobra znajomość obsługi komputera (znajomość pakietu Office), sumienność, dokładność, umiejętność pracy w zespole. Preferowane wyższe wykształcenie rolnicze (zootechnika, rolnictwo) oraz posiadanie prawa jazdy kat. B


2. Stanowisko: Specjalista w dziale Oceny i Selekcji

Ilość miejsc: 1
Miejsce pracy: Biuro PZHiPBM ul. Rakowiecka 32; Warszawa
Rodzaj pracy: Biurowa (okresowe uczestniczenie w prowadzeniu kontroli dokumentacji zootechnicznej w terenie)
Wymiar pracy: pełny etat
Wymagania: Wykształcenie min. średnie, dobra znajomość obsługi komputera (znajomość pakietu Office), sumienność, dokładność, umiejętność pracy w zespole. Preferowane wyższe wykształcenie rolnicze (zootechnika, rolnictwo) oraz posiadanie prawa jazdy kat. B

Osoby zainteresowane prosimy o składanie CV oraz listu motywacyjnego w biurze PZHiPBM, bądź za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres : bydlo@bydlo.com.pl do dnia 15 maja 2019 roku. Po tym okresie wybrane osoby zostaną zaproszone na rozmowę kwalifikacyjną. Wszystkie osoby składające kandydatury na w/w stanowiska pracy zostaną poinformowane o wyniku naboru.

Nadsyłane zgłoszenia winny zawierać zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. 2016 r. poz. 922)

Warszawa, dnia 24.04.2019 r.

Aplikacja Portal IRZplus – zgłaszanie zdarzeń przez Internet

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa udostępniła nowy Portal IRZplus.

Portal przeznaczony jest dla posiadaczy zwierząt gospodarskich oznakowanych z gatunku bydło, owce, kozy oraz świnie w celu nowoczesnego, szybkiego i wygodnego dokonywania przez Internet zgłoszeń dotyczących zdarzeń zwierzęcych.

Portal IRZplus umożliwia:

 • wgląd do danych siedziby stada,
 • przegląd danych zwierząt znajdujących się w siedzibie stada,
 • zgłaszanie zdarzeń zwierzęcych bez konieczności wychodzenia z domu i w dowolnym czasie,
 • przegląd zgłoszonych zdarzeń,
 • składanie zapotrzebowania na numery kolczyków dla bydła, owiec i kóz lub ich duplikatów,
 • zamawianie duplikatów paszportów dla bydła,
 • sprawdzanie złożonych przez siebie dyspozycji.

Więcej informacji uzyskasz:

 • na stronie internetowej ARiMR: www.arimr.gov.pl – zakładka Obsługa zgłoszeń przez Internet – Portal IRZplus
 • w oddziałach regionalnych i biurach powiatowych ARiMR
 • pod bezpłatnym numerem infolinii: 800-38-00-84
 • wysyłając wiadomość na adres: info@arimr.gov.pl w przypadku pytań o dostęp do aplikacji lub funkcjonalność Portalu IRZplus.

Portal IRZplus jest dostępny pod adresem: https://irz.arimr.gov.pl

Szkolenie w Minikowie

Polski Związek Hodowców i Producentów Bydła zaprasza na szkolenie dla hodowców i producentów mięsa wołowego, które odbędzie się 21 marca 2019 r. w Minikowie, Minikowo 1, 89-122 Minikowo.

Szkolenie sfinansowano z Funduszu Promocji Mięsa Wołowego.

Zaproszenie Minikowo

RELACJE z “Hoduj z głową – szkolenia dla hodowców i producentów bydła mięsnego”

PIERWSZE SZKOLENIA DLA HODOWCÓW I PRODUCENTÓW ŻYWCA WOŁOWEGO JUŻ ZA NAMI

W ramach tegorocznej edycji szkoleń dla hodowców realizowanych pod nazwą „HODUJ Z GŁOWĄ – szkolenia dla hodowców i producentów żywca wołowego” Polski Związek Hodowców i Producentów Bydła Mięsnego zorganizował spotkania w województwach: śląskim (ODR w Częstochowie – 13 luty), zachodniopomorskim (ODR w Barzowicach – 18 luty), pomorskim (ODR w Lubaniu – 19 luty) oraz opolskim (ODR Łosiów). W szkoleniach uczestniczyli członkowie PZHiPBM, niezrzeszeni hodowcy i producenci żywca wołowego (w tym również hodowcy bydła mlecznego i trzody chlewnej zainteresowani zmianą profilu hodowli) oraz pracownicy ODR-ów.

Tematykę szkolenia dobrano pod kątem aktualnych potrzeb hodowców. Poruszono tematy odzwierciedlające aktualną problematykę w hodowli i produkcji żywca wołowego, takie jak tworzenie grup producenckich czy pozyskanie środków na inwestycje w gospodarstwach hodowlanych jak również te, podnoszące wiedzę z zakresu żywienia czy warunków produkcji wysokojakościowego materiału rzeźnego, na które zapotrzebowanie jest wciąż ogromne.

W trakcie szkoleń referowano takie tematy jak „Wybrane czynniki warunkujące produkcję wysokogatunkowej wołowiny kulinarnej”, „Zasady tworzenia grup producenckich w środowisku hodowców i producentów bydła mięsnego”, „Żywienie bydła mięsnego” oraz „Profilaktyka weterynaryjna w stadach bydła mięsnego”. W charakterze prelegentów wystąpili wykładowcy z zakresu organizacji hodowli bydła, produkcji kulinarnego mięsa wołowego, żywienia, ekonomiki w rolnictwie oraz praktykujący lekarze weterynarii mający doświadczenie w pracy w stadach bydła mięsnego. Na spotkanie przybyli również przedstawiciele regionalnych Biur Wsparcia Inwestycyjnego ARIMR, którzy zreferowali zagadnienie pn. „Możliwości pozyskania środków finansowych z PROW na rozwój hodowli i produkcji bydła mięsnego w 2019 roku”.

W trakcie części podsumowujących szkolenia Prezes PZHiPBM Pan Jacek Zarzecki oraz Wiceprezes Jacek Klimza wypowiadali się w sprawie ostatnio zaistniałej, kryzysowej sytuacji w sektorze mięsnym. Przedstawili stanowisko Polskiego Związku Hodowców i Producentów Bydła Mięsnego w kontekście ostatnich wydarzeń. Prezes omówił szereg działań PZHiPBM mających na celu poprawę wizerunku polskiego sektora mięsnego, w tym również potrzebę uświadomienia krajowym i zagranicznym konsumentom jakimi walorami cechuje się polska wołowina kulinarna.

Na zakończenie spotkań przeprowadzono degustację potraw sporządzonych na bazie kulinarnego mięsa wołowego. Zarówno część szkoleniową jak również degustację sfinansowano ze środków Funduszu Promocji Mięsa Wołowego.

Szkolenie w Bratoszewicach

Polski Związek Hodowców i Producentów Bydła Mięsnego oraz Łódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Bratoszewicach zapraszają na szkolenie dla hodowców i producentów mięsa wołowego, które odbędzie się 27 marca 2019 r. w siedzibie Łódzkiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego z  siedzibą w Bratoszewicach u. Nowości 32.

Szkolenie sfinansowano z Funduszu Promocji Mięsa Wołowego.

Szkolenie w Boguchwale

Polski Związek Hodowców i Producentów Bydła Mięsnego oraz Podkarpacki Ośrodek Doradztwa Rolniczego zapraszają na szkolenie dla hodowców i producentów mięsa wołowego, które odbędzie się 3 kwietnia 2019 r. w Boguchwale, ul Suszyckich 9, sala A.

Szkolenie sfinansowano z Funduszu Promocji Mięsa Wołowego.

Szkolenie w Płońsku

Polski Związek Hodowców i Producentów Bydła Mięsnego oraz Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Płońsku zapraszają na szkolenie dla hodowców i producentów mięsa wołowego, które odbędzie się 20 marca 2019 r. w Centrum Edukacyjno-Konferencyjnym MODR Oddział Poświętne w Płońsku ul. H. Sienkiewicza 11, 09-100 Płońsk.

Szkolenie sfinansowano z Funduszu Promocji Mięsa Wołowego.

Zaproszenie szkolenie w Płońsku

Szkolenie w Sielinku

Polski Związek Hodowców i Producentów Bydła Mięsnego zaprasza na szkolenie dla hodowców i producentów mięsa wołowego, które odbędzie się 28 marca 2019 r. w Centrum Wystawowo-Szkoleniowych Sielinko, w Sielinku ul. Parkowa 2 64-330 Opalenica.

Szkolenie sfinansowano z Funduszu Promocji Mięsa Wołowego.

Zaproszenie Sielinko

Szkolenie w Modliszewicach

Polski Związek Hodowców i Producentów Bydła Mięsnego oraz Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach zaprasza na szkolenie dla hodowców i producentów mięsa wołowego, które odbędzie się 13 marca 2019 r. w siedzibie Świętokrzyskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach, ul. Piotrkowska 30, 26-200 Końskie

Szkolenie sfinansowano z Funduszu Promocji Mięsa Wołowego.

Zaproszenie Modliszewice

Notowania rynkowe

zobacz starsze

Partnerzy