Relacja z Walnego Zgromadzenia Delegatów PZHiPBM

W dniu 26 kwietnia 2017 r. w gmachu Instytutu Technologicznego – Przyrodniczego w Warszawie odbyło się Walne Zgromadzenie Delegatów PZHiPBM.

W posiedzeniu wzięło udział 31 delegatów. Obrady otworzył p. Jacek Zarzecki Prezes Zarządu.

Na przewodniczącego zgromadzenia wybrano p. Zygmunta Sowula, a sekretarzem został p. Wiesław Karaś. Regulamin oraz porządek obrad zostały przyjęte większością głosów.

Zatwierdzono sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2016 oraz udzielono absolutorium Zarządowi i Komisji Rewizyjnej z wykonywania obowiązków w roku 2016.

Uchwalono wysokość wpisowego na kwotę 500 zł., powołanie grupy konsultacyjnej ds. strategii PZHiPBM oraz powołanie komisji statutowej Związku.

 

Notowania rynkowe

zobacz starsze

Partnerzy