Zapytanie ofertowe nr 3/FPMW/2024

 z dnia 17.05.2024 r.

Dotyczy kosztu jednostkowego przeprowadzenia badania prób krwi pochodzących od 1 sztuki bydła rasy mięsnej w kierunku otrętu bydła (IBR/IPV) metodą Elisa oraz wirusowej biegunki bydła i choroby błon śluzowych (BVD/MD) metodą PCR przy założeniu zlecenia badań  w ilości do 100 sztuk bydła.  Zapytanie dotyczy wysokości łącznej stawki jednostkowej za  wykonanie badań prób krwi od 1 sztuki bydła w dwóch kierunkach.

Podstawa prawna:

Postępowanie prowadzone jest zgodnie z:

 • Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 26 czerwca 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu udzielania wsparcia finansowego z funduszy promocji produktów rolno-spożywczych (Dz.U. z 2020 r. poz. 2244, z późn.zm.),
 • Ustawą z dnia 22 maja 2009 roku o funduszach promocji produktów rolno-spożywczych (t.j.: Dz.U. z 2021 r., poz. 1496),
 • Ustawą  z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks Cywilny (t.j.: Dz. U. z 2020 r. poz. 1740, z późn.zm.), w szczególności art. 701 – 705,
 • Zasadami obsługi funduszy promocji produktów rolno-spożywczych – zał. do Zarządzenia Nr 06/2022/Z Dyrektora Generalnego KOWR z dnia 20.01.2022 r.

I. ZAMAWIAJĄCY

Polski Związek Hodowców i Producentów Bydła Mięsnego
ul. Rakowiecka 32
02-532 Warszawa

NIP: 527-20-04-291, REGON: 011639653, KRS: 0000100924

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenia badania do 100  sztuk próbek krwi pochodzących od bydła ras mięsnych biorących udział w „VI Krajowej Wystawie Bydła Mięsnego” (w dniach 29-30 czerwca 2024 r. w Szepietowie) w kierunku otrętu bydła (IBR/IPV) metodą Elisa oraz wirusowej biegunki bydła i choroby błon śluzowych (BVD/MD) metodą PCR, przy czym – zapytanie dotyczy wysokości łącznej stawki jednostkowej za  wykonanie badań w dwóch kierunkach (cena za badanie prób od 1 sztuki bydła w dwóch kierunkach).

Opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.

III. TERMIN PRZEPROWADZENIA BADAŃ

do 25 CZERWCA  2024 r.

IV. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

 1. W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy złożą pisemne oświadczenie, iż: nie są
  w stanie upadłości, likwidacji itp.;
 • Oferent zobowiązany jest do złożenia oferty według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do niniejszego zapytania.
 • Oferty nie spełniające warunków udziału w postepowaniu zostaną odrzucone i nie będą podlegać dalszej ocenie.
 • Dokonanie oceny spełnienia warunków będzie odbywało się na podstawie złożonego oświadczenia.

Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego.

V. PRZESŁANKI DO ODRZUCENIA OFERTY

Oferta zostanie odrzucona jeżeli:

 • jej treść nie odpowiada treści zapytania ofertowego
 • nie spełnia warunków udziału w postępowaniu
 • wykonawcą zadania jest osoba fizyczna, o której mowa w § 8 ust.3 rozporządzenia z dnia 26 czerwca 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu udzielania wsparcia finansowego z funduszy promocji produktów rolno-spożywczych.

 Zgodnie z paragrafem 8 ust 3 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 26 czerwca 2017 roku w sprawie szczegółowych warunków i trybu udzielenia wsparcia finansowego z funduszu promocji produktów rolno-spożywczych wykonawcą zadania przedstawionego w niniejszym zapytaniu ofertowym nie może być osoba fizyczna, która:

 1. pełni funkcję członka komisji zarządzającej funduszu promocji;

2. pełni funkcję członka organu zarządzającego lub nadzorczego podmiotu, któremu udzielono wsparcia;

3. jest osobą upoważnioną do zaciągania zobowiązań w imieniu podmiotu, któremu udzielono wsparcia lub     osobą wykonującą w jego imieniu czynności związane z procedurą wyboru wykonawcy;

4. pozostaje w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli z osobą pełniącą funkcje, o których mowa w pkt 1–3.

– zostanie złożona po terminie.

VI. KRYTERIA WYBORU OFERTY

Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty w oparciu o kryteria:

 1. cena jednostkowa za wykonanie badania prób w dwóch kierunkach chorobowych od 1 sztuki bydła – 90 %
 • termin płatności – 10%

W przypadku tego kryterium będzie brana pod uwagę długość terminu płatności jaka zostanie zaproponowana za wykonane usługi. Termin płatności nie może być krótszy niż 14 dni.

Ocena przyznawania punktów będzie wyglądała następująco:

Zaproponowany termin płatności 14 dni – 5 pkt

Zaproponowany termin płatności 30 dni – 10 pkt

W przypadku zaproponowanego terminu płatności pomiędzy 14 a 29 dni liczba punktów zostanie przyznana jak za 14 dni. W przypadku zaproponowanego terminu płatności powyżej 30 dni liczba punktów za to kryterium zostanie przyznana jak za 30 dni.

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która w wyniku oceny otrzyma największą liczbę punktów stanowiących sumę punktów za kryterium „cena” i kryterium „termin płatności”. Maksymalna ilość punktów, którą można osiągnąć – po przeliczeniu ilości punktów przyznanych za kryterium „cena” oraz „termin płatności” wynosi 100.

Pc = C + J

Gdzie:

Pc – punkty całkowite za kryterium „cena” i „termin płatności”;

C – przyznana ilość punktów uzyskanych w kryterium „cena”;

J – przyznana ilość punktów w kryterium „termin płatności”.

Brak wyraźnej deklaracji będzie skutkował przyznaniem 0 punktów w danym kryterium.

VII. WYBÓR OFERTY

 1. Postępowanie prowadzone na drodze konkurencyjnego wyboru wykonawców może zostać zakończone bez wyboru oferty:
 2. kiedy wszystkie złożone oferty będą podlegać odrzuceniu
 3. kiedy nie wpłynie żadna oferta
 4. bez podania przyczyny.
 • Zamawiający zastrzega sobie prawo do niedokonania wyboru najkorzystniejszej oferty bez podania przyczyny.
 • Zamawiający ma prawo do zakończenia konkurencyjnego trybu wykonawców w każdym czasie bez wyboru jakiegokolwiek oferenta, bez podania przyczyny.
 • Oferentom nie przysługują wobec zamawiającego jakiekolwiek roszczenia z tego tytułu. Od podjętej decyzji nie przysługuje odwołanie. Wszelkie pisma składane przez Wykonawców mające charakter odwołań od rozstrzygnięć Zamawiający pozostawi bez rozpatrzenia.
 • W przypadku, gdy wybór najkorzystniejszej oferty nie byłby możliwy z uwagi na fakt, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie i warunkach, Zamawiający wezwie tych Oferentów, do złożenia w terminie minimum 3 dni ofert dodatkowych.
 • Oferenci składając oferty dodatkowe, nie mogą oferować cen wyższych niż zaoferowane
  w złożonych wcześniej ofertach podstawowych.

Wybór oferty nastąpi  28 maja 2024 r. w siedzibie Polskiego Związku Hodowców i Producentów Bydła Mięsnego w Warszawie ul. Rakowiecka 32.

VIII. WYMAGANE DOKUMENTY

 1. Podpisane oświadczenia stanowiące załącznik nr 2 do zapytanie ofertowego
 2. Podpisany formularz ofertowy stanowiący załącznik nr 3 do zapytania ofertowego
 3. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych – załącznik nr 4.

IX. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

Zgodnie z Zasadami obsługi funduszy promocji produktów rolno-spożywczych (zał. do Zarządzenia Nr 06/2022/Z Dyrektora Generalnego KOWR z dnia 20.01.2022 r.)  termin na złożenie oferty nie może być krótszy niż 7 dni od dnia upublicznienia zapytania ofertowego na stronie internetowej, wysłania e-mailem lub daty doręczenia osobistego (potwierdzenie odbioru).

 1. Prosimy o przesłanie swojej oferty za pośrednictwem poczty tradycyjnej, elektronicznej (bydlo@bydlo.com.pl) lub osobiście na adres: ul. Rakowiecka 32 02-532 Warszawa do dnia

 27 maja 2024 r.  do godz. 15.00

 • W przypadku przesyłek pocztowych liczy się data wpływu do siedziby Zamawiającego.

X. INNE POSTANOWIENIA

 1. Postępowanie prowadzone jest w trybie konkurencyjnego wyboru wykonawców zgodnie
  z zasadami obsługi funduszu promocji produktów rolno-spożywczych stanowiących załącznik do Zarządzenia Nr 06/2022/Z Dyrektora Generalnego KOWR.
 2. Postępowanie jest związane z realizacją zadania pt. „VI Krajowa Wystawa Bydła Mięsnego”, które jest finansowane ze środków Funduszu Promocji Mięsa Wołowego.
 3. Niniejsze zaproszenie do składania ofert upubliczniono na stronie internetowej https://bydlo.com.pl/ w dniu 17 maja 2024 r.
 4. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
 5. Zamawiający i Wykonawca przekazują sobie wszelkie pisma, zawiadomienia, informacje: pisemnie lub drogą elektroniczną.
 6. Zamawiający nie dopuszcza możliwości powierzenia części zamówienia podwykonawcom.
 7. Postępowanie prowadzi się w języku polskim.

Załączniki

 1. Opis przedmiotu zamówienia
 2. Oświadczenia
 3. Formularz ofertowy
 4. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Zapytanie ofertowe nr 2/FPMW/2024

z dnia 09.05.2024 r.

(dotyczy częściowej organizacji i obsługi, przedsięwzięcia pn. VI Krajowa Wystawa Bydła Mięsnego, które ma mieć miejsce w Szepietowie w woj. podlaskim w dniach 29-30 czerwca 2024 r.)

Podstawa prawna:

Postępowanie prowadzone jest zgodnie z:

– Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 26 czerwca 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu udzielania wsparcia finansowego z funduszy promocji produktów rolno-spożywczych (Dz.U. z 2020 r. poz. 2244, z późn.zm.),

– Ustawą z dnia 22 maja 2009 roku o funduszach promocji produktów rolno-spożywczych (t.j.: Dz.U. z 2021 r., poz. 1496),

– Ustawą z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks Cywilny (t.j.: Dz. U. z 2020 r. poz. 1740, z późn.zm.),
w szczególności art. 701 – 705,

– Zasadami obsługi funduszy promocji produktów rolno-spożywczych – zał. do Zarządzenia Nr 06/2022/Z Dyrektora Generalnego KOWR z dnia 20.01.2022 r.

I. ZAMAWIAJĄCY

Polski Związek Hodowców i Producentów Bydła Mięsnego

ul. Rakowiecka 32

02-532 Warszawa

NIP: 527-20-04-291, REGON: 011639653, KRS: 0000100924

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest częściowa organizacja i obsługa, przedsięwzięcia pn. „VI Krajowa Wystawa Bydła Mięsnego”, które ma mieć miejsce w dniach 29-30 czerwca 2024 r. w Szepietowie w woj. podlaskim.

Opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.

III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

29-30 czerwca 2024 r.

IV WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

1. W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy złożą pisemne oświadczenie, iż: nie są w stanie upadłości, likwidacji itp.

2. W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy w okresie ostatnich pięciu lat, przed upływem terminu składnia ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie) zorganizowali należycie trzy wystawy o podobnym charakterze (np. krajowym/regionalnym).

3. Oferent zobowiązany jest do złożenia oferty według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do niniejszego zapytania.

4. Oferty nie spełniające warunków udziału w postępowaniu zostaną odrzucone i nie będą podlegać dalszej ocenie.

5. Dokonanie oceny spełnienia warunków będzie odbywało się na podstawie złożonego oświadczenia
i wykazu przeprowadzonych wystaw/pokazów w przeciągu ostatnich 5 lat.

Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego.

V. PRZESŁANKI DO ODRZUCENIA OFERTY

Oferta zostanie odrzucona jeżeli:

– jej treść nie odpowiada treści zapytania ofertowego

– nie spełnia warunków udziału w postępowaniu

– wykonawcą zadania jest osoba fizyczna, o której mowa w § 8 ust.3 rozporządzenia z dnia 26 czerwca 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu udzielania wsparcia finansowego z funduszy promocji produktów rolno-spożywczych.

Zgodnie z paragrafem 8 ust 3 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 26 czerwca 2017 roku w sprawie szczegółowych warunków i trybu udzielenia wsparcia finansowego z funduszu promocji produktów rolno-spożywczych wykonawcą zadania przedstawionego w niniejszym zapytaniu ofertowym nie może być osoba fizyczna, która:

1.pełni funkcję członka komisji zarządzającej funduszu promocji;

2.pełni funkcję członka organu zarządzającego lub nadzorczego podmiotu, któremu udzielono wsparcia;

3.jest osobą upoważnioną do zaciągania zobowiązań w imieniu podmiotu, któremu udzielono wsparcia, lub osobą wykonującą w jego imieniu czynności związane z procedurą wyboru wykonawcy;

4.pozostaje w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli, z osobą pełniącą funkcje, o których mowa w pkt 1–3.

– zostanie złożona po terminie.

VI. KRYTERIA WYBORU OFERTY

Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty w oparciu o kryteria:

 1. cena – 90 %
 1. termin płatności – 10%

W przypadku tego kryterium będzie brane pod uwagę termin płatności jaki zostanie zaproponowany za wykonane usługi. Termin płatności nie może być krótszy niż 14 dni.

Ocena przyznania punktów wygląda następująco.

Zaproponowany termin płatności 14 dni – 5 pkt.

Zaproponowany termin płatności 30 dni – 10 pkt.

W przypadku zaproponowanego terminu płatności pomiędzy 14 a 29 dni liczba punktów zostanie przyznana jak za 14 dni. W przypadku zaproponowanego terminu płatności powyżej 30 dni liczba punktów za to kryterium zostanie przyznana jak za 30 dni.

Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana oferta, która w wyniku oceny otrzyma największą liczbę punktów stanowiących sumę punktów za kryterium „cena” i kryterium „termin płatności”. Maksymalna ilość punktów, którą można osiągnąć – po przeliczeniu ilości punktów przyznanych za kryterium „cena” oraz „termin płatności” wynosi 100.

Pc = C + T

Gdzie:

Pc – punkty całkowite za kryterium „cena” i „termin płatności”,

C – ilość punktów uzyskanych za kryterium „cena”,

T – przyznana ilość punktów za kryterium „termin płatności”.

Brak wyraźnej deklaracji będzie skutkował przyznaniem 0 punktów za dane kryterium.

VII. WYBÓR OFERTY

Postępowanie prowadzone na drodze konkurencyjnego wyboru wykonawców może zostać zakończone bez wyboru oferty:

 1. kiedy wszystkie złożone oferty będą podlegać odrzuceniu,
 2. kiedy nie wpłynie żadna oferta,
 3. bez podania przyczyny.
 1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do niedokonania wyboru najkorzystniejszej oferty bez
 2. podania przyczyny. Zamawiający ma prawo do zakończenia konkurencyjnego trybu wykonawców w każdym czasie, bez wyboru jakiegokolwiek oferenta bez podania przyczyny.
 1. Oferentom nie przysługuje wobec zamawiającego jakiekolwiek roszczenie z tego tytułu. Od podjętej decyzji nie przysługuje odwołanie. Wszelkie pisma składane przez Wykonawców, mające charakter odwołań od rozstrzygnięć Zamawiający pozostawi bez rozpatrzenia.
 2. W przypadku, gdy wybór najkorzystniejszej oferty nie byłby możliwy z uwagi na fakt, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie i warunkach, Zamawiający wezwie tych Oferentów, do złożenia w terminie minimum 3 dni ofert dodatkowych.
 3. Oferenci składając oferty dodatkowe, nie mogą oferować cen wyższych niż zaoferowane
  w złożonych wcześniej ofertach podstawowych.
 4. Z Oferentem zostanie zawarta umowa w formie pisemnej, niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty. Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

Wybór oferty nastąpi 21 maja 2024 r. w siedzibie Polskiego Związku Hodowców i Producentów Bydła Mięsnego w Warszawie ul. Rakowiecka 32.

VIII. WYMAGANE DOKUMENTY

 1. Podpisane oświadczenia stanowiące załącznik nr 2 do zapytania ofertowego.
 2. Podpisany formularz ofertowy stanowiący załącznik nr 3 do zapytania ofertowego.
 3. Wykaz przeprowadzonych wystaw/pokazów w przeciągu ostatnich 5 lat.
 4. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych.

IX. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

Zgodnie z Zasadami obsługi funduszy promocji produktów rolno-spożywczych (zał. do Zarządzenia

Nr 06/2022/Z Dyrektora Generalnego KOWR z dnia 20.01.2022 r.) termin na złożenie oferty nie może być krótszy niż 7 dni od dnia upublicznienia zapytania ofertowego na stronie internetowej, wysłania e-mailem lub daty doręczenia osobistego (potwierdzenie odbioru).

 1. Prosimy o przesłanie swojej oferty za pośrednictwem poczty tradycyjnej, elektronicznej (bydlo@bydlo.com.pl) lub osobiście na adres: ul. Rakowiecka 32, 02-532 Warszawa do dnia 20 maja 2024 r. do godz. 15.00.
 2. W przypadku przesyłek pocztowych liczy się data wpływu do siedziby zamawiającego.

X. INNE POSTANOWIENIA

 1. Termin związania ofertą: 30 dni.
 2. Postępowanie prowadzone jest w trybie konkurencyjnego wyboru wykonawców, zgodnie
  z zasadami obsługi funduszu promocji produktów rolno-spożywczych stanowiących załącznik do Zarządzenia Nr 06/2022/Z Dyrektora Generalnego KOWR.
 3. Postępowanie jest związane z realizacja zadania pt. „VI Krajowa Wystawa Bydła Mięsnego”, które jest finansowane ze środków Funduszu Promocji Mięsa Wołowego.
 4. Niniejsze zaproszenia do składania ofert upubliczniono na stronie internetowej https://bydlo.com.pl/ w dniu 9 maja 2024 r.
 5. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. Rozwiązania wariantowe nie będą rozpatrywane.
 6. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składnia ofert częściowych. Każdy Oferent ma prawo do złożenia jednej oferty na całość zadania.
 7. Zamawiający i Wykonawca przekazują sobie wszelkie pisma, zawiadomienia, informacje: pisemnie lub drogą elektroniczną.
 8. Zamawiający dopuszcza możliwość powierzenia części zamówienia podwykonawcom.
 9. Postępowanie prowadzi się w języku polskim.

Załączniki

 1. Opis przedmiotu zamówienia.
 2. Oświadczenia.
 3. Formularz ofertowy.
 4. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych.

Walne Zgromadzenie Delegatów PZHiPBM

Uprzejmie zapraszam Delegatów na Walne Zgromadzenie, które odbędzie się 14.05.2024 roku, o godz. 11.00, w SGGW Audytorium im. J. Mikułowskiego – Pomorskiego (Pawilon 1, wejście A) przy ul. Rakowieckiej 30 w Warszawie.

Dziękujemy Hodowcom i Producentom za udział w szkoleniach

Dziękujemy wszystkim Hodowcom i Producentom bydła, którzy brali udział naszych szkoleniach, organizowanych w ramach działań sfinansowanych z Funduszu Promocji Mięsa Wołowego. Mamy nadzieję, że prezentowane tematy poszerzyły wiedzę w zakresie systemów jakości, profilaktyki i bioasekuracji w stadach bydła jak również w zakresie żywienia i ekoschermatów oraz w tym tak ważnym zagadnieniu  jakim jest dobrostan zwierząt. Wszystkie. Materiały szkoleniowe znajdą Państwo w zakładce do pobrania. 

#FunduszePromocji

Szkolenia dla Hodowców i Producentów Bydła

Na naszych szkoleniach dla hodowców bydła poruszaliśmy kwestie związane ze zrównoważoną produkcją wołowiny, prowadzoną w ramach systemów jakości. Analizowaliśmy również korzyści, wynikające z realizacji ekoschematu “Dobrostan zwierząt”. Realizacja ekoschematów była jednym z najczęściej poruszanych zagadnień.

Kolejnymi omawianymi w trakcie szkoleń czynnikami, mającymi zasadniczy wpływ na wyniki produkcyjne i hodowlane bydła były: profilaktyka weterynaryjna i żywienie. Dlatego też wskazywano na szczególne znaczenie bioasekuracji jak również znajomość najczęściej występujących chorób oraz metod ich zwalczania.

Omówione zostały również systemy żywienia bydła, które zależą od czynników genetycznych, wieku zwierząt, dostępności pasz objętościowych oraz warunków środowiskowych, a przede wszystkim cele jakie chcemy osiągnąć.
#FunduszePromocji

Zakupu czystorasowych buhajów.

Hodowcy bydła mogą ubiegać się o dopłaty do zakupu czystorasowych buhajów. Nabór trwa do 30 listopada 2024 r. Wsparcie ma charakter pomocy de minimis w rolnictwie.

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa uruchomiła nabór wniosków w formie dofinansowania do zakupu czystorasowego buhaja rasy mięsnej w wieku powyżej 13 miesięcy. 

Od ubiegającego się o wsparcie wymaga się przedstawienia potwierdzenia nabycia w 2024 roku co najmniej jednego czystorasowego buhaja rasy mięsnej w wieku powyżej 13 miesięcy, który ma świadectwo zootechniczne.

Wysokość pomocy stanowi iloczyn kwoty 5 tys. zł i liczby zakupionych buhajów – nie większej niż wynik dzielenia średniej liczby krów w gospodarstwie (w roku poprzedzającym ten, w którym został zakupiony buhaj) przez 30

Do wniosku o pomoc należy dołączyć:

 • dokument potwierdzający zakup buhaja;
 • kopię świadectwa zootechnicznego;
 • wszystkie zaświadczenia dotyczące otrzymanej pomocy de minimis oraz pomocy de minimis w rolnictwie

Szczegóły na stronie:

https://www.gov.pl/web/arimr/pomoc-na-zakup-czystorasowego-buhaja-rasy-miesnej

Odpowiedź MRiRW na wspólne pismo

organizacji branżowych dot. ochrony polskiego rynku przed nadmiernym importem rolno-spożywczym z Ukrainy.

Zjazdy Regionalne PZHiPBM 2024

REGULAMIN OBRAD Zjazdu Regionalnego Polskiego Związku Hodowców i Producentów Bydła Mięsnego

§1

 1. Zjazdy Regionalne zwołane są przez Zarząd, co najmniej raz na cztery lata, lub też na wniosek 30% hodowców z terenu danego województwa w terminie 30 dni od daty złożenia wniosku.
 2. W obradach  Zjazdów Regionalnych zwanych dalej Zjazdem Regionalnym biorą udział Członkowie Polskiego Związku Hodowców i Producentów Bydła Mięsnego posiadający adres stada na terenie danego województwa. W przypadku stad na terenie kilku województw członek Związku uprawniony jest do brania udziału w Zjeździe Regionalnym w wybranym przez siebie uprzednio  jednym województwie. 
 3.  Każdy członek ma prawo do oddania jednego głosu. Wyklucza się działanie przez pełnomocnika (z wyłączeniem osób wskazanych przez osoby prawne do reprezentacji podmiotu). Pełnomocnictwo powinno być pod rygorem nieważności udzielone na piśmie.
 4. W przypadku gdy pełnomocnictwo udzielone jest przez osobę prawną wykazanie zasad reprezentacji tego podmiotu spoczywa na osobie okazującej pełnomocnictwo udzielone przez ten podmiot.
 5. Czynne i bierne prawo wyborcze posiadają członkowie, którzy posiadają uregulowane zobowiązania finansowe wynikające z członkostwa w Związku. W przypadku, gdy członkiem Związku jest osoba prawna bierne prawo wyborcze w zakresie kandydowania do organów Związku posiadają osoby wskazane przez władze osoby prawnej. Czynne i bierne prawo wyborcze posiada podmiot będący stroną umowy między hodowcą a Związkiem.

§2

Zjazd Regionalny jest prawidłowo zwołany i zdolny do podejmowania uchwał, jeżeli:

 1. Został zwołany za pomocą listów wysłanych na 14 dni przed jego terminem.
 2. W zaproszeniu oznaczono dzień, godzinę, miejsce Zjazdu Regionalnego oraz do zaproszenia dołączono proponowany porządek obrad Zjazdu Regionalnego.

§3

 1. Zjazd Regionalny otwiera Prezes Polskiego Związku Hodowców i Producentów Bydła Mięsnego lub członek Zarządu Związku, po czym spośród osób biorących udział w Zjeździe i mających czynne prawo wyborcze wybiera się Przewodniczącego oraz Sekretarza Zjazdu Regionalnego.

§4

Po objęciu swojej funkcji Przewodniczący Zjazdu Regionalnego poddaje pod głosowanie jawne:

 1. Wybór poszczególnych Komisji Zjazdu Regionalnego.
  • Przyjęcie porządku obrad oraz regulaminu obrad Zjazdu Regionalnego

§5

 1. Zjazd Regionalny wybiera spośród obecnych Członków w zależności od potrzeb i porządku obrad następujące komisje:
  • Mandatowo – Skrutacyjną, w składzie od 2 do 3 osób,
  • Uchwał i Wniosków, w składzie od 1 do 3 osób.
 2. Zadaniem Komisji Mandatowo – Skrutacyjnej jest:
  • Sprawdzenie prawidłowości zwołania i tym samym zdolności do podejmowania uchwał Zjazdu Regionalnego oraz list obecności Członków, oraz przedstawienie sprawozdania i wniosków w tych sprawach.
  • Przeprowadzanie głosowań jawnych i tajnych oraz ustalanie i ogłaszanie ich wyników Zjazdowi Regionalnemu.
 3. Zadaniami Komisji Uchwał i Wniosków jest:
  • Przyjmowanie i rozpatrywanie wniosków i propozycji oraz opracowanie ich ostatecznej treści zgodnej z intencją wnioskodawcy i przedstawienie ich Zjazdowi Regionalnemu.
  • Opracowanie projektów uchwał i przedstawienie ich Zjazdowi Regionalnemu

§6

 1. Obrady Zjazdu Regionalnego prowadzi Przewodniczący Zjazdu Regionalnego, który  czuwa także nad prawidłowym przebiegiem obrad.
 2. Każdą sprawę zamieszczoną w porządku obrad referuje wyznaczona osoba. Po zreferowaniu spraw zamieszczonych w porządku obrad Przewodniczący otwiera dyskusję.
 3. Ustalenie głosu w dyskusji następuje w kolejności zgłoszeń.
 4. Poza kolejnością Przewodniczący może udzielić głosu Prezesowi, Członkom Zarządu lub Dyrektorowi Biura.
 5. W sprawach formalnych Przewodniczący udziela głosu poza kolejnością zgłoszeń, a wnioski w tych sprawach poddaje pod głosowanie przed innymi wnioskami. Za formalne uważa się sprawy dotyczące sposobu obradowania i głosowania. W sprawach formalnych mogą zabierać głos tylko uczestnicy uzasadniający głosowanie za lub przeciw wnioskowi, ograniczając powyższe do dwóch wystąpień każdej ze stron.
 6. Wystąpienie w dyskusji nie powinno trwać dłużej niż 5 minut. Uczestnik zabierający głos po raz drugi w tej samej sprawie może przemawiać nie dłużej niż 3 minuty.
 7. Po zakończeniu dyskusji Przewodniczący Zjazdu Regionalnego poddaje przedstawione projekty uchwał lub wnioski pod głosowanie.

§7

 1. Do kompetencji Zjazdu Regionalnego należy wybór delegatów na Walne Zgromadzenie Delegatów, uchwalenie regulaminu obrad, wybór Przewodniczącego Zjazdu oraz Sekretarza, składanie wniosków do Walnego Zgromadzenia Delegatów Związku oraz Zarządu. Zjazd Regionalny może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych w przyjętym porządku obrad.
 2. Uchwały są podejmowane zwykłą większością ważnych głosów.
 3. Głosowanie nad uchwałami odbywa się jawnie.
 4. Głosowanie przeprowadza się poprzez zliczenie głosów na “TAK” i na “NIE”. Osoby posiadające czynne prawo wyborcze oddają swój głos w głosowaniu jawnym poprzez podniesienie mandatu lub ewentualnie w inny sposób ustalony przez Przewodniczącego Zjazdu Regionalnego.
 5. Na wniosek większości członków posiadających czynne prawo wyborcze obecnych na Zjeździe Regionalnym, tajne głosowanie może być przeprowadzone w każdej sprawie.
 6. Głosowanie tajne odbywa się przez złożenie do urny karty wyborczej, na której głosujący stawia znak “X”. Głos, w którym głosujący nie postawił znaku “X” w kratce lub postawił więcej niż jeden znak „X” uważa się za nieważny. Głosowanie dotyczące wyboru delegatów na Walne Zgromadzenie Delegatów Związku odbywa się na zasadach określonych w §8 Regulaminu Zjazdu.

§8

 1. Wybór delegatów na Walne Zgromadzenie Delegatów odbywa się w głosowaniu jawnym spośród kandydatów posiadających bierne prawo wyborcze zgłoszonych podczas obrad Zjazdu Regionalnego, którzy wyrazili swą zgodę na kandydowanie na delegata na Walne Zgromadzenie Delegatów. Na wniosek większości zebranych członków posiadających czynne prawo wyborcze głosowanie może zostać przeprowadzone w sposób tajny.
 2. Przewodniczący Zjazdu ogłasza liczbę delegatów na Walne Zgromadzenie Delegatów jaką uprawniony jest zgodnie ze Statutem Związku wybrać Zjazd.
 3. Kandydatów na delegatów na Walne Zgromadzenie Delegatów zgłaszają osoby obecne na Zjeździe posiadające czynne prawo wyborcze. Zgłoszenia dokonuje się do Komisji Mandatowo – Skrutacyjnej.  
 4. Komisja Mandatowo – Skrutacyjna po otrzymaniu pisemnej zgody kandydatów na kandydowanie sporządza zbiorczą, alfabetyczną listę kandydatów i przedstawia ją Zjazdowi poprzez jej odczytanie.
 5. Kandydaci na delegatów nie mogą być jednocześnie członkami Komisji Mandatowo – Skrutacyjnej.
 6. Po odczytaniu listy kandydatów w sposób określony w ust. 4 powyżej Przewodniczący zarządza głosowanie nad poszczególnymi kandydaturami.
 7. Głosowanie nad delegatami odbywa się pojedynczo poprzez głosowanie nad każdym z kandydatów osobno.
 8. Osoby posiadające czynne prawo wyborcze oddają swój głos w głosowaniu jawnym poprzez podniesienie mandatu lub ewentualnie w inny sposób ustalony przez Przewodniczącego. Głosowanie przeprowadza się poprzez zliczenie głosów na “TAK”, oraz głosów na “NIE”.
 9. W przypadku głosowania tajnego, głosowanie nad poszczególnymi kandydaturami na delegata bądź delegatów przeprowadza się za pomocą karty wyborczej, na której osoba posiadająca czynne prawo wyborcze stawia znak „X”  w kratce przy imieniu i nazwisku kandydata, bądź kandydatów jeśli Zjazd uprawniony jest do wyboru więcej niż jednego kandydata. Głosy oddane poprzez zaznaczenie na karcie wyborczej wyboru kandydata w sposób inny niż poprzez wstawienie znaku „X” przy imieniu i nazwisku kandydata są głosami nieważnymi. Oddanie głosów poprzez wstawienie na karcie wyborczej znaku „X” przy imieniu i nazwisku kandydatów w liczbie większej niż liczba kandydatów, do wyboru których uprawniony jest Zjazd, ogłoszona przez Przewodniczącego są głosami nieważnymi (w całości).
 10. Wybory na delegata/delegatów na Walne Zgromadzenie Delegatów wygrywa kandydat/kandydaci, którzy uzyskali w wyborach największą liczbę ważnie oddanych głosów na TAK.
 11. W przypadku uzyskania przez kilku kandydatów jednakowej liczby głosów o wyborach na delegata na Walne Zgromadzenie Delegatów Polskiego Związku Hodowców i Producentów Bydła Mięsnego decyduje powtórne głosowanie tylko na tych kandydatów. Powtórne głosowania w takim przypadku przeprowadza się aż do uzyskania przez jednego z kandydatów przewagi ważnie oddanych głosów na TAK.
 12. Liczbę  delegatów wybieranych przez Zjazd Regionalny określa Statut.

§9

 1. Sprawy dotyczące sposobu i przebiegu obrad nieuregulowane w niniejszym Regulaminie rozstrzyga Przewodniczący Zjazdu Regionalnego.
 2. Z przebiegu obrad sporządza się protokół, który podpisuje Przewodniczący Zjazdu Regionalnego oraz Sekretarz Zjazdu Regionalnego.
 3. Integralną część protokołu Zjazdu Regionalnego stanowią załączone protokoły Komisji, listy obecności, dowody zwołania Zjazdu Regionalnego.
 4. Protokół winien być sporządzony i podpisany w ciągu kolejnych 14 dni od daty Zjazdu Regionalnego.
 5. Protokół winien zawierać:
  • datę i miejsce obrad,
  • liczbę obecnych, uczestniczących w Zjeździe Regionalnym,
  • porządek obrad,
  • stwierdzenie prawidłowości zwołania i tym samym zdolności do podejmowania uchwał  Zjazdu Regionalnego,
  • podjęte uchwały z ilością głosów oddanych na każdą uchwałę i ewentualne sprzeciwy zgłoszone do uchwały,
  • zgłoszone wnioski,
  • oświadczenia zgłoszone do protokołu,
  • streszczenie przebiegu dyskusji,
  • szczegółowe wyniki wyborów (wraz z liczbą głosów uzyskanych przez każdego z kandydatów na Delegata) .
 6. Protokół Zjazdu Regionalnego jest jawny dla Członków Polskiego Związku Hodowców i Producentów Bydła Mięsnego z tego regionu i udostępniany każdorazowo na wniosek Członka Polskiego Związku Hodowców i Producentów Bydła Mięsnego w siedzibie Polskiego Związku Hodowców i Producentów Bydła Mięsnego.

§10

Regulamin Zjazdu Regionalnego wchodzi w życie z chwilą jego uchwalenia przez Zjazd Regionalny i obowiązuje do czasu jego uchylenia lub zmiany.

Uchwały o uchyleniu lub zmianie niniejszego Regulaminu są podejmowane zwykłą większością głosów.  

Zapytanie ofertowe nr 1/FPMW/2024

z dnia 25.01.2024 r.

(dotyczy organizacji i obsługi przedsięwzięcia pn. „SZKOLENIA DLA HODOWCÓW I PRODUCENTÓW BYDŁA”, które ma mieć miejsce w 16 lokalizacjach na terenie Polski w dniach 20 lutego – 27 marca 2024 r.)

Informujemy o wyborze oferty w zapytaniu ofertowym nr 1/FPMW/2024 ogłoszonym przez Polski Związek Hodowców i Producentów Bydła Mięsnego dotyczącym organizacji i obsługi przedsięwzięcia pn. „Szkolenia dla Hodowców i Producentów Bydła”, które ma mieć miejsce w 16 lokalizacjach na terenie Polski w dniach 20 lutego – 27 marca 2024 r.

Zadanie jest związane z przeprowadzeniem konkurencyjnego trybu wyboru wykonawców na realizację zadania pn.: „Szkolenia da Hodowców i Producentów Bydła”.

Postępowanie prowadzone jest zgodnie z:
– Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 26 czerwca 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu udzielania wsparcia finansowego z funduszy promocji produktów rolno-spożywczych (Dz.U. z 2020 r. poz. 2244),
– Ustawą z dnia 22 maja 2009 roku o funduszach promocji produktów rolno-spożywczych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1496),
– Ustawą z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz. U. z 2020 r. poz. 1740, z późn.zm.), w szczególności art. 701 – 705,
– Zasadami obsługi funduszy promocji produktów rolno-spożywczych – zał. do Zarządzenia Nr 06/2022/Z Dyrektora Generalnego KOWR z dnia 20.01.2022 r.

Liczba złożonych ofert – 1
Liczba ofert odrzuconych – brak

W toku postępowania wyłoniono ofertę złożoną przez Agencję Reklamową Matrix s.c. ul. J. Wengris 17, 10-765 Olsztyn.

Podstawa prawna:

Postępowanie prowadzone jest zgodnie z:

 • Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 26 czerwca 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu udzielania wsparcia finansowego z funduszy promocji produktów rolno-spożywczych (Dz.U. z 2020 r. poz. 2244),
 • Ustawą z dnia 22 maja 2009 roku o funduszach promocji produktów rolno-spożywczych (tj..: Dz. U. z 2021 r., poz. 1496),
 • Ustawą  z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks Cywilny (t.j.: Dz. U. z 2020 r. poz. 1740, z późn. zm.),
  w szczególności art. 701 – 705,
 • Zasadami obsługi funduszy promocji produktów rolno-spożywczych – zał. do Zarządzenia Nr 06/2022/Z Dyrektora Generalnego KOWR z dnia 20.01.2022 r.

I. ZAMAWIAJĄCY

Polski Związek Hodowców i Producentów Bydła Mięsnego
ul. Rakowiecka 32
02-532 Warszawa
NIP: 527-20-04-291, REGON: 011639653, KRS: 0000100924

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest  organizacja i obsługa przedsięwzięcia pn. „SZKOLENIA DLA HODOWCÓW I PRODUCENTÓW BYDŁA”, które ma mieć miejsce w 16 lokalizacjach na terenie Polski w dniach 20 lutego – 27 marca 2024 r

Opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.

III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

20 lutego – 27 marca 2024 r.

IV WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

1. W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy złożą pisemne oświadczenie, iż: nie są w stanie upadłości, likwidacji itp.

2. W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy w okresie ostatnich pięciu lat, przed upływem terminu składnia ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie) zorganizowali należycie przynajmniej jedno wydarzenie o podobnym charakterze dla hodowców bydła mięsnego, o wartości nie mniejszej niż 200 000 zł.

3. Oferent zobowiązany jest do złożenia oferty według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do niniejszego zapytania.

4. Oferty nie spełniające warunków udziału w postępowaniu zostaną odrzucone i nie będą podlegać dalszej ocenie.

5. Dokonanie oceny spełnienia warunków będzie odbywało się na podstawie złożonego oświadczenia
i wykazu przeprowadzonych szkoleń/konferencji w przeciągu ostatnich 5 lat.

Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego.

V. PRZESŁANKI DO ODRZUCENIA OFERTY

Oferta zostanie odrzucona jeżeli:

 • jej treść nie odpowiada treści zapytania ofertowego
 • nie spełnia warunków udziału w postępowaniu
 • wykonawcą zadania jest osoba fizyczna, o której mowa w § 8 ust.3 rozporządzenia z dnia 26 czerwca 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu udzielania wsparcia finansowego z funduszy promocji produktów rolno-spożywczych.

 Zgodnie z paragrafem 8 ust 3 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 26 czerwca 2017 roku w sprawie szczegółowych warunków i trybu udzielenia wsparcia finansowego z funduszu promocji produktów rolno-spożywczych wykonawcą zadania przedstawionego w niniejszym zapytaniu ofertowym nie może być osoba fizyczna, która:

 1. pełni funkcję członka komisji zarządzającej funduszu promocji;
 2. pełni funkcję członka organu zarządzającego lub nadzorczego podmiotu, któremu udzielono wsparcia;
 3. jest osobą upoważnioną do zaciągania zobowiązań w imieniu podmiotu, któremu udzielono wsparcia, lub osobą wykonującą w jego imieniu czynności związane z procedurą wyboru wykonawcy;
 4. pozostaje w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli, z osobą pełniącą funkcje, o których mowa w pkt 1–3.
 5. zostanie złożona po terminie.

VI. KRYTERIA WYBORU OFERTY

Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty w oparciu o kryteria:

 1. cena  – 90 %
 • rodzaj mięsa wykorzystanego do wykonania posiłku – 10%

W przypadku tego kryterium będzie brany pod uwagę rodzaj mięsa jakie zostanie wykorzystane do przygotowania posiłków (drugiego dania obiadowego) wydawanych w trakcie szkoleń

Ocena przyznania punktów wygląda następująco.

Za przygotowanie posiłku na bazie mięsa wołowego – 10 pkt.

Za przygotowanie posiłku na bazie innego rodzaju mięsa – 5 pkt.

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która w wyniku oceny otrzyma największą liczbę punktów stanowiących sumę punktów za kryterium „cena” i kryterium „rodzaj mięsa wykorzystanego do przygotowania posiłku”. Maksymalna ilość punktów, którą można osiągnąć – po przeliczeniu ilości punktów przyznanych za kryterium „cena” oraz „”rodzaj mięsa wykorzystanego do przygotowania posiłku” wynosi 100.

Pc = C + T

Gdzie:

Pc – punkty całkowite za kryterium „cena” i „rodzaj mięsa wykorzystanego do przygotowania posiłku”,
C – ilość punktów uzyskanych za kryterium „cena”,
T – przyznana ilość punktów za kryterium „rodzaj mięsa wykorzystanego do przygotowania posiłku”.

Brak wyraźnej deklaracji będzie skutkował przyznaniem 0 punktów za dane kryterium.

VII. WYBÓR OFERTY

 1. Postępowanie prowadzone na drodze konkurencyjnego wyboru wykonawców może zostać zakończone bez wyboru oferty:
 2. kiedy wszystkie złożone oferty będą podlegać odrzuceniu,
 3. kiedy nie wpłynie żadna oferta,
 4. bez podania przyczyny.
 • Zamawiający zastrzega sobie prawo do niedokonania wyboru najkorzystniejszej oferty bez podania przyczyny.
 • Zamawiający ma prawo do zakończenia konkurencyjnego trybu wykonawców w każdym czasie, bez wyboru jakiegokolwiek oferenta bez podania przyczyny.
 • Oferentom nie przysługuje wobec zamawiającego jakiekolwiek roszczenie z tego tytułu. Od podjętej decyzji nie przysługuje odwołanie. Wszelkie pisma składane przez Wykonawców, mające charakter odwołań od rozstrzygnięć Zamawiający pozostawi bez rozpatrzenia.
 • W przypadku, gdy wybór najkorzystniejszej oferty nie byłby możliwy z uwagi na fakt, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie i warunkach, Zamawiający wezwie tych Oferentów, do złożenia w terminie minimum 3 dni ofert dodatkowych.
 • Oferenci składając oferty dodatkowe, nie mogą oferować cen wyższych niż zaoferowane
  w złożonych wcześniej ofertach podstawowych.
 • Z Oferentem zostanie zawarta umowa w formie pisemnej, niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty. Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

Wybór oferty nastąpi 5 lutego 2024 r. w siedzibie Polskiego Związku Hodowców i Producentów Bydła Mięsnego w Warszawie ul. Rakowiecka 32.

VIII. WYMAGANE DOKUMENTY

 1. Podpisane oświadczenia stanowiące załącznik nr 2 do zapytania ofertowego.
 2. Podpisany formularz ofertowy stanowiący załącznik nr 3 do zapytania ofertowego.
 3. Wykaz przeprowadzonych szkoleń/konferencji w przeciągu ostatnich 5 lat.
 4. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych.

IX. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

Zgodnie z Zasadami obsługi funduszy promocji produktów rolno-spożywczych (zał. do Zarządzenia

Nr 06/2022/Z Dyrektora Generalnego KOWR z dnia 20.01.2022 r.)  termin na złożenie oferty nie może być krótszy niż 7 dni od dnia upublicznienia zapytania ofertowego na stronie internetowej, wysłania e-mailem lub daty doręczenia osobistego (potwierdzenie odbioru).

 1. Prosimy o przesłanie swojej oferty za pośrednictwem poczty tradycyjnej, elektronicznej (bydlo@bydlo.com.pl) lub osobiście na adres: ul. Rakowiecka 32, 02-532 Warszawa do dnia 5 lutego 2024 r.  do godz. 10.00.
 2. W przypadku przesyłek pocztowych liczy się data wpływu do siedziby zamawiającego.

X. INNE POSTANOWIENIA

 1. Termin związania ofertą: 30 dni.
 2. Postępowanie prowadzone jest w trybie konkurencyjnego wyboru wykonawców, zgodnie
  z zasadami obsługi funduszu promocji produktów rolno-spożywczych stanowiących załącznik do Zarządzenia Nr 06/2022/Z Dyrektora Generalnego KOWR.
 3. Postępowanie jest związane z realizacja zadania pt. „Szkolenia dla Hodowców i Producentów Bydła”, które jest finansowane ze środków Funduszu Promocji Mięsa Wołowego.
 4. Niniejsze zaproszenia do składania ofert upubliczniono na stronie internetowej https://bydlo.com.pl/ w dniu 25 stycznia 2024 r.
 5. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. Rozwiązania wariantowe nie będą rozpatrywane.
 6. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składnia ofert częściowych. Każdy Oferent ma prawo do złożenia jednej oferty na całość zadania.
 7. Zamawiający i Wykonawca przekazują sobie wszelkie pisma, zawiadomienia, informacje: pisemnie lub drogą elektroniczną.
 8. Zamawiający dopuszcza możliwość powierzenia części zamówienia podwykonawcom.
 9. Postępowanie prowadzi się w języku polskim.

Załączniki:

 1. Opis przedmiotu zamówienia.
 2. Oświadczenia.
 3. Formularz ofertowy.
 4. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych.

Konkurs – Producent Bydła Mięsnego Roku 2023

Notowania rynkowe

zobacz starsze

Partnerzy