Konkurs na DYREKTORA BIURA

Zarząd Polskiego Związku Hodowców i Producentów Bydła Mięsnego ogłasza konkurs na stanowisko DYREKTORA BIURA 

I. Wymagania dotyczące doświadczenia i kwalifikacji zawodowych, warunkujące dopuszczenie do udziału w konkursie:

 1. wykształcenie wyższe preferowane rolnicze lub ekonomiczne lub administracyjne;
 2. korzystanie z pełni praw publicznych;
 3. co najmniej 5-letni staż pracy w tym 3-letnie doświadczenia w zarządzaniu zespołami pracowniczymi oraz pracy na stanowisku kierowniczym;
 4. preferowane będzie doświadczenie w zakresie hodowli bydła mięsnego;
 5. znajomość języka angielskiego lub niemieckiego lub francuskiego w stopniu umożliwiającym swobodne komunikowanie się;
 6. nie bycie skazanym prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub przestępstwo skarbowe;
 7. znajomość przepisów prawa i dokumentów programowych na poziomie krajowym w zakresie działalności PZHiPBM;
 8. prawo jazdy kat. B;
 9. biegła obsługa komputera i Internetu;
 10. zdolność do samodzielnego podejmowania decyzji.

II. Kandydaci proszeni są o złożenie wraz ze zgłoszeniem następujących dokumentów:

 1. informacji o dotychczasowym przebiegu pracy zawodowej, w tym o zakresie obowiązków związanych z zajmowanymi stanowiskami i pełnionymi funkcjami, okresie ich pełnienia, liczbie podległych pracowników oraz osiągnięciach zawodowych;
 2. koncepcji funkcjonowania i rozwoju biura PZHiPBM w formie papierowej;
 3. poświadczonych za zgodność z oryginałem kopii dokumentów potwierdzających przebieg pracy zawodowej i wykształcenia;
 4. oświadczenia o niekaralności za umyślnie popełnione przestępstwo lub przestępstwo skarbowe;
 5. oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych;
 6. poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość;
 7. zgody na przetwarzanie danych osobowych.

III. Materiały informacyjne dotyczące funkcjonowania biura PZHiPBM:

 • Statut PZHiPBM.
 • Regulamin Organizacyjny Biura.
 • Dokumenty będą udostępnione osobom przystępującym do konkursu na stanowisko dyrektora w siedzibie PZHiPBM ul. Rakowiecka 32 w Warszawie w godzinach 8:00 – 16:00, od dnia ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora do ostatniego dnia składania zgłoszeń, po przedłożeniu przez kandydata dokumentów, o których mowa w pkt II 1 oraz pkt II 3 – II 6 niniejszego ogłoszenia.

Konkurs na stanowisko Dyrektora Biura PZHiPBM zostanie przeprowadzony w 2 etapach:

Pierwszy etap konkursu obejmuje:

 • ocenę zgłoszeń i dołączonych do nich dokumentów pod względem formalnym;
 • ocenę merytoryczną spełnienia warunków dotyczących wykształcenia, doświadczenia oraz kwalifikacji zawodowych przez kandydatów na stanowisko dyrektora.

Drugi etap konkursu obejmuje:

 • ocenę wiedzy i predyspozycji kandydatów do kierowania biurem;
 • rozmowę kwalifikacyjną.

Komisja konkursowa zaprosi do drugiego etapu maksymalnie 5 kandydatów. W trakcie rozmowy kwalifikacyjnej uwzględni w szczególności wiedzę i predyspozycje kandydata oraz prezentację koncepcji funkcjonowania i rozwoju biura PZHiPBM.

Zgłoszenia należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Konkurs na stanowisko Dyrektora Biura PZHiPBM” w siedzibie PZHiPBM, ul. Rakowiecka 32, 02-532 Warszawa.

Termin składania zgłoszeń do konkursu na stanowisko dyrektora mija 11 kwietnia 2017 r. godz. 10.00 o zachowaniu terminu decyduje data wpływu zgłoszenia.

Notowania rynkowe

zobacz starsze

Partnerzy