Pomoc dla rolników szczególnie dotkniętych kryzysem COVID-19

„Pomoc dla rolników szczególnie dotkniętych kryzysem COVID-19”

w ramach działania „Wyjątkowe tymczasowe wsparcie dla rolników, mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw szczególnie dotkniętych kryzysem związanym z COVID-19” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.

Termin składania wniosków –  od dnia 9 września 2020 r. do dnia 30 września 2020 r.

Pomoc dla rolników szczególnie dotkniętych kryzysem COVID-19 przysługuje rolnikowi posiadającemu numer identyfikacyjny, jeżeli rolnik ten lub jego małżonek:

 • według stanu na dzień 1 marca 2020 r. był posiadaczem, oznakowanych oraz zarejestrowanych w rejestrze zwierząt gospodarskich oznakowanych i siedzib stad tych zwierząt, co najmniej:
  • 3 sztuk samców gatunku bydło domowe (Bos taurus) w wieku od 12 miesięcy włącznie i nie więcej niż 24 miesiące lub
  • 3 sztuk samic gatunku bydło domowe (Bos taurus) typu użytkowego mlecznego lub kombinowanego, których wiek przekraczał 24 miesiące lub
  • 10 sztuk samic gatunku owca domowa (Ovis aries), których wiek wynosił co najmniej 12 miesięcy, lub
  • 5 sztuk samic gatunku koza domowa (Capra hircus), których wiek wynosił co najmniej 12 miesięcy, lub
  • 1 sztuki zwierzęcia gatunku świnia (Sus scrofa) i do dnia 15 lipca 2020 r. zgłosił oznakowanie co najmniej 21 sztuk zwierząt tego gatunku urodzonych w siedzibie stada tego posiadacza tego zwierzęcia, których urodzenie nastąpiło w okresie od dnia 1 listopada 2019 r. do dnia 31 maja 2020 r.
  oraz ten rolnik lub jego małżonek do dnia zakończenia naboru wniosków o przyznanie pomocy prowadzi działalność rolniczą w zakresie chowu lub hodowli co najmniej jednego z gatunków zwierząt, których był posiadaczem w dniu 1 marca 2020 r., lub
 • według stanu na dzień 1 marca 2020 r. prowadził produkcję drobiu hodowlanego w związku z prowadzeniem produkcji jaj wylęgowych kur rzeźnych w rozmiarze co najmniej 1 000 sztuk, lub
 • według stanu na dzień 1 marca 2020 r. prowadził produkcję:
  • kurcząt rzeźnych w rozmiarze co najmniej 1 000 sztuk lub
  • gęsi rzeźnych w rozmiarze co najmniej 1 000 sztuk, lub
  • indyków rzeźnych w rozmiarze co najmniej 1 000 sztuk
  oraz w okresie od dnia 15 marca 2020 r. do dnia 15 czerwca 2020 r. dokonał przemieszczenia kurcząt rzeźnych, gęsi rzeźnych lub indyków rzeźnych, lub
 • w 2020 r. prowadził uprawę roślin ozdobnych w:
  • szklarniach ogrzewanych  ̶  o powierzchni uprawy co najmniej 25 m2 lub
  • tunelach foliowych ogrzewanych  ̶  o powierzchni uprawy co najmniej 50 m2.
  (Powierzchnia wynosząca 25 m2 dla szklarni i 50 m2 dla tunelu to minimalna powierzchnia na poziomie gospodarstwa a nie na poziomie pojedynczej szklarni lub pojedynczego tunelu.)

Do określenia kwoty pomocy przysługującej rolnikowi stosuje się następujące stawki:

rodzaj hodowli/produkcji/uprawywielkość hodowli/produkcji/uprawy *)stawka
samce gatunku bydło domowe (Bos taurus)320 szt.5 100 zł
2130 szt.10 100 zł
3150 szt.16 200 zł
51iwięcej szt.20 200 zł
samice gatunku bydło domowe (Bos taurus)  typu użytkowego mlecznego lub kombinowanego320 szt.1 000 zł
2150 szt.2 200 zł
51iwięcej szt.3 000 zł
samice gatunku owca domowa (Ovis aries)1020 szt.1 800 zł
2130 szt.2 800 zł
3150 szt.4 400 zł
51iwięcej szt.5 500 zł
samice gatunku koza domowa (Capra hircus)520 szt.1 000 zł
2130 szt.1 700 zł
3150 szt.2 700 zł
51iwięcej szt.3 300 zł
świnie (Sus scrofa) urodzone od 1 listopada 2019 r. do 31 maja 2020 r. i zgłoszone do oznakowania do dnia 15 lipca 2020 r2150 szt.4 500 zł
51200 szt.14 900 zł
201iwięcej szt.23 800 zł
drób hodowlany w związku z prowadzeniem produkcji jaj wylęgowych kur rzeźnych10004000 szt.8 600 zł
4001iwięcej szt.30 000 zł
kurczęta rzeźne10005000 szt.2 200 zł
50019000 szt.10 800 zł
900113000 szt.21 500 zł
13001iwięcej szt.30 000 zł
gęsi rzeźne10003000 szt.4 300 zł
3001iwięcej szt.15 100 zł
indyki rzeźne10003000 szt.8 600 zł
3001iwięcej szt.30 000 zł
uprawa roślin ozdobnych w szklarniach ogrzewanych lub tunelach foliowych ogrzewanych**)do500 m21 400 zł
5011000 m24 000 zł
10012000 m27 900 zł
20014000 m215 800 zł
4001iwięcej m230 000 zł

*) Ustalając liczbę zwierząt, nie uwzględnia się zwierząt, które są w posiadaniu posiadacza zwierzęcia występującego jako podmiot prowadzący: miejsce gromadzenia zwierząt; działalność nadzorowaną w rozumieniu przepisów o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt w zakresie organizowania targów, wystaw, pokazów lub konkursów zwierząt; działalność nadzorowaną w rozumieniu przepisów o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt w zakresie obrotu zwierzętami, pośrednictwa w tym obrocie lub skupu zwierząt; rzeźnię; zakład przetwórczy lub spalarnię.

**) ustalając powierzchnię uprawy, nie uwzględnia się upraw roślin ozdobnych w szklarniach ogrzewanych o łącznej powierzchni uprawy mniejszej niż 25 m2 i tunelach foliowych ogrzewanych o łącznej powierzchni uprawy mniejszej niż 50 m2.

Pomoc może zostać przyznana w wysokości nie wyższej niż równowartość w złotych kwoty 7 000 EURO.  Natomiast łączna pomoc w kontekście trwającej epidemii COVID-19 w odniesieniu do sektorów rolnictwa, rybołówstwa i akwakultury, nie może przekroczyć 100 000 EURO na rolnika/przedsiębiorstwo prowadzące działalność w sektorze produkcji podstawowej produktów rolnych. Do określenia wysokości pomocy wykorzystuje się informację o wszystkich wskazanych i spełniających wymagania rodzajach prowadzonej przez rolnika lub jego małżonka hodowli, produkcji bądź uprawy.

Pomoc przyznaje się danemu rolnikowi tylko raz, co oznacza, że rolnik nie może wielokrotnie wnioskować o przyznanie pomocy wskazując różne rodzaje prowadzonej hodowli bądź produkcji czy uprawy w odrębnych wnioskach.

Nie jest możliwe wstąpienie do toczącego się postępowania na miejsce wnioskodawcy przez następcę prawnego wnioskodawcy ani nabywcę gospodarstwa lub jego części ani przedsiębiorstwa lub jego części.

Nie jest możliwe przyznanie ani wypłata pomocy następcy prawnemu beneficjenta ani nabywcy gospodarstwa lub jego części ani nabywcy przedsiębiorstwa lub jego części.

Wnioski wraz z załącznikami można składać w terminie od 9 września 2020 r. do 30 września 2020 r.

w biurach powiatowych ARiMR właściwych ze względu na adres zamieszkania bądź siedzibę rolnika.

Termin na złożenie wniosku nie podlega przywróceniu a wniosek złożony po tym terminie nie zostanie rozpatrzony.

Wniosek o przyznanie pomocy może zostać:

 • złożony w wersji papierowej – osobiście lub za pośrednictwem osoby trzeciej do biura powiatowego ARiMR,
 • przesłany pocztą,
 • przesłany elektronicznie za pośrednictwem skrzynki podawczej ePUAP.

Zmiany do Wniosku o przyznanie pomocy można składać w terminie 7 dni od dnia zakończenia terminu składania wniosków o przyznanie pomocy. Zmiany dokonane po upływie tego terminu, jeśli nie wynikają z wezwań kierownika biura powiatowego nie mają wpływu na postępowanie w sprawie przyznania pomocy.

Zmianę do Wniosku o przyznanie pomocy składa się również w odpowiedzi na Wezwanie do usunięcia braków formalnych, w terminie określonym w Wezwaniu.

Rolnik może w każdym momencie poinformować organ, że wniosek o przyznanie pomocy jest nieprawidłowy lub stał się niepoprawny od czasu jego złożenia, chyba że rolnik został powiadomiony o jakichkolwiek niezgodnościach we wniosku o przyznanie pomocy.

Decyzja w sprawie przyznania płatności zostanie wydana do 75 dni od dnia zakończenia naboru wniosków. Realizacja przyznanej pomocy nastąpi w miesiącu wydania decyzji, na wskazany w ewidencji producentów rachunek rolnika, prowadzony w banku lub w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-rozliczeniowej.

W przypadku, gdy decyzja w sprawie przyznania pomocy uwzględnia w całości żądanie rolnika zostanie ona doręczona jedynie na jego żądanie – otwórz, które składa się do kierownika biura powiatowego Agencji, który wydał tę decyzję, w terminie 7 dni od dnia uznania przyznanej pomocy na rachunku rolnika prowadzonym w banku lub w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej.

W każdym momencie istnieje możliwość uzyskania kopii wydanej decyzji w sprawie, po złożeniu do biura powiatowego Agencji Wniosku o udostępnienie decyzji – otwórz

INFORMACJA O WNIOSKACH SKŁADANYCH WRAZ Z WNIOSKIEM O PRZYZNANIE POMOCY

Wnioski należy składać wyłącznie na przygotowanych przez ARiMR formularzach dostępnych w biurach powiatowych i oddziałach regionalnych ARiMR oraz na stronie ARiMR – otwórz

Składając wniosek, rolnik poprzez zaznaczenie odpowiednich pól na wniosku, oświadcza o rodzaju prowadzonej hodowli, produkcji lub uprawy, uprawniającej do ubiegania się o przyznanie pomocy i w związku z tym dla poprawnego przeprowadzenia weryfikacji wniosku, zobowiązany jest do złożenia wskazanych załączników.

W przypadku, gdy rolnik ubiega się o pomoc, uwzględniając zwierzęta będące w posiadaniu małżonka, produkcję lub uprawę prowadzoną przez małżonka, do wniosku załącza: Oświadczenie małżonka rolnika o wyrażeniu zgody na przyznanie pomocy (O-1/635) – otwórz

Jeżeli rolnik lub współmałżonek nie posiadając numeru identyfikacyjnego, złożył wniosek o wpis do ewidencji producentów jednak na dzień składania wniosku o przyznanie pomocy numer nie został nadany należy do wniosku załączyć kopię wniosku o wpis do ewidencji producentów. Wniosek o wpis do ewidencji producentów można złożyć jednocześnie, wraz z wnioskiem o przyznanie pomocy i w takim przypadku, należy dołączyć oryginał wniosku o wpis do ewidencji producentów. Zasady składania wniosku o wpis do ewidencji producentów wraz z formularzem wniosku – otwórz

W przypadku posiadania zwierząt gatunków: bydło domowe, owca domowa, koza domowa, świnia, rolnik nie załącza do wniosku dodatkowych załączników w związku z posiadaniem zwierząt. ARiMR ustali niezbędne informacje na podstawie danych zawartych w rejestrze zwierząt gospodarskich oznakowanych i siedzib stad tych zwierząt.

Jeżeli według stanu na dzień 1 marca 2020 r. zwierzę było w posiadaniu więcej niż jednego posiadacza, zwierzę to zostanie uznane za będące w posiadaniu pierwszego posiadacza w tym dniu.

W przypadku posiadania kurcząt rzeźnych, gęsi rzeźnych, indyków rzeźnych oraz drobiu hodowlanego w związku z prowadzeniem produkcji jaj wylęgowych kur rzeźnych, rodzaj i rozmiar produkcji oraz informacje o przemieszczaniu kurcząt rzeźnych, gęsi rzeźnych, indyków rzeźnych ARiMR ustali na podstawie danych udostępnionych przez organy Inspekcji Weterynaryjnej. Natomiast rolnik zobowiązany jest jedynie wskazać w załączniku miejsce prowadzenia produkcji, odrębnie dla rolnika i odrębnie dla małżonka rolnika, jeśli wyraził on zgodę na uwzględnienie jego produkcji przy ubieganiu się o przyznanie pomocy. Informacja ta jest podawana przez rolnika w załącznikach:

Informacja o miejscu prowadzenia produkcji drobiu, wg stanu na dzień 1 marca 2020 r. (P-1/635) – otwórz

Informacja o miejscu prowadzenia produkcji drobiu przez małżonka rolnika wnioskującego o przyznanie pomocy, wg stanu na dzień 1 marca 2020 r. (P-2/635) – otwórz

Dodatkowo, jeśli rolnikowi lub współmałżonkowi został nadany weterynaryjny numer identyfikacyjny to rolnik załącza do wniosku kopię decyzji powiatowego lekarza weterynarii określającą weterynaryjny numer identyfikacyjny.

W przypadku uprawy roślin ozdobnych w szklarniach ogrzewanych i tunelach foliowych ogrzewanych rodzaj uprawy, jej powierzchnia oraz miejsce prowadzenia uprawy, ARiMR ustala na podstawie dokumentów przekazanych przez rolnika oraz przeprowadzonych kontroli. Rolnik jest zobowiązany dołączyć do wniosku Informację o miejscu prowadzenia uprawy roślin ozdobnych w 2020 roku (P-7/635) – otwórzoraz dokumenty potwierdzające wydatki poniesione na zakup środków do produkcji w 2020 r.

W przypadku rolnika lub współmałżonka będącego podatnikiem podatku dochodowego od osób fizycznych ustalającym dochód z działów specjalnych produkcji rolnej ustalanych przy zastosowaniu norm szacunkowych dochodu z działów specjalnych produkcji rolnej – uprawa roślin ozdobnych w szklarniach ogrzewanych lub uprawa roślin ozdobnych w tunelach foliowych ogrzewanych (PIT-6) za 2020 r. są oni zobowiązani dodatkowo załączyć do wniosku: Kopię deklaracji do wymiaru zaliczek podatku dochodowego od dochodów z działów specjalnych produkcji rolnej ustalanych przy zastosowaniu norm szacunkowych dochodu za 2020 r. (PIT-6) wraz z kopią decyzji naczelnika urzędu skarbowego w sprawie wymiaru zaliczki, wydaną na podstawie tej deklaracji swoją oraz małżonka, jeśli jest płatnikiem tego podatku.

Źródło: https://www.arimr.gov.pl/pomoc-unijna/platnosci-bezposrednie/pomoc-dla-rolnikow-szczegolnie-dotknietych-kryzysem-covid-19/pomoc-covid-19-informacje.html

Wniosek i formularze załączników do pobrania:  https://www.arimr.gov.pl/pomoc-unijna/platnosci-bezposrednie/pomoc-dla-rolnikow-szczegolnie-dotknietych-kryzysem-covid-19/wniosek-i-formularze-zalacznikow-do-pobrania.html

Akty prawne: https://www.arimr.gov.pl/pomoc-unijna/platnosci-bezposrednie/pomoc-dla-rolnikow-szczegolnie-dotknietych-kryzysem-covid-19/akty-prawne.html

Notowania rynkowe

zobacz starsze

Partnerzy