Relacja z Walnego Zgromadzenia Delegatów

Tegoroczne Walne Zgromadzenie Delegatów Polskiego Związku Hodowców i Producentów Bydła Mięsnego odbyło się 30 września 2022 r. w Audytorium im. J. Mikułowskiego – Pomorskiego  SGGW w Warszawie. 

Obrady zaszczycili swoją obecnością znakomici goście: Pan Janusz Wojciechowski Komisarz UE ds. rolnictwa oraz Pan Lech Antoni Kołakowski Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Podczas wystąpień poruszano tematy związane z Krajowym Planem Strategicznym, który będzie wyznaczał kierunek dla polskiego rolnictwa na najbliższe kilkanaście lat. Odniesiono się do obecnej sytuacji na świecie, która ma ogromny wpływ na bezpieczeństwo żywności. Komisarz Janusz Wojciechowski podkreślał rolę PZHiPBM w przygotowaniu KPS w zakresie dobrostanu zwierząt. Delegaci przedstawili największe bolączki branży. 

Podczas roboczej części Zgromadzenia Prezes przedstawił najważniejsze działania podejmowane w 2021 roku. Delegatom przedstawiono sprawozdanie finansowe oraz Komisji Rewizyjnej, która wnioskowała o udzielenie absolutorium Zarządowi.

Zatwierdzono sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2021 i udzielono absolutorium członkom Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej z wykonywania obowiązków w 2021 roku.

Prezesem, na następna kadencję, wybrano ponownie Jacka Zarzeckiego, a członkami Zarządu zostali: Jerzy Bałachowski, Jacek Klimza, Zbigniew Kołoszyc, Krystyna Plata oraz Krzysztof Weber.

Członkami Komisji Rewizyjnej zostali: Mariusz Dąbrowski, Zbigniew Długozima i Jakub Toczyłowski.

Ustępującemu Zarządowi serdecznie dziękujemy za wieloletnią współpracę i aktywną popularyzację chowu i hodowli bydła mięsnego. Pragniemy wyrazić głębokie uznanie i podziękowanie za „ten czas”, a nowemu życzymy owocnej współpracy i wytrwałości w osiąganiu zamierzonych celów.

Notowania rynkowe

zobacz starsze

Partnerzy