Relacja z Walnego Zgromadzenia Delegatów PZHiPBM.

W dniu 18 września 2020 r. w Audytorium im. J. Mikułowskiego – Pomorskiego Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego przy ul. Rakowieckiej w Warszawie odbyło się Walne Zgromadzenie Delegatów Polskiego Związku Hodowców i Producentów Bydła Mięsnego.

Na przewodniczącego wybrano Wiesława Karasia, a sekretarzem została Krystyna Plata. Porządek obrad oraz protokół z poprzedniego zgromadzenia zostały zatwierdzone większością głosów.

Prezes Jacek Zarzecki, składając sprawozdanie z działalności, przedstawił najważniejsze działania podejmowane przez Zarząd w 2019 roku. Sprawozdanie finansowe za ubiegły rok przedstawiła księgowa Agnieszka Bogatko. Zebrani wysłuchali również sprawozdania Komisji Rewizyjnej złożonego przez jej Przewodniczącego. Komisja Rewizyjna wnioskowała o udzielenie absolutorium Zarządowi z wykonywania obowiązków za rok 2019.

Delegaci zatwierdzili sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2019, przeznaczając nadwyżkę przychodów nad kosztami na pokrycie nadwyżki kosztów nad przychodami z lat ubiegłych.

Udzielono absolutorium: Jackowi Zarzeckiemu, Jackowi Klimzie, Piotrowi Kraśnickiemu, Jerzemu Bałachowskiemu, Łukaszowi Cebuli oraz Wojciechowi Wójcikowi, w związku z pełnieniem w okresie 01.01 – 31.12.2019 r. funkcji w Zarządzie, a odmówiono jego udzielenia Józefowi Skarzyńskiemu.

Członkom Komisji Rewizyjnej udzielono absolutorium.

Na Walnym Zgromadzeniu Delegatów PZHiPBM głos zabrał Główny Lekarz Weterynarii – dr lek. wet. Bogdan Konopka oraz Jarosław Tarka – przedsiębiorca specjalizujący się w transporcie i skupie bydła rzeźnego.

W czasie przewidzianym na dyskusję delegaci podejmowali problematykę skutków wprowadzenia noweli do ustawy o ochronie zwierząt. Omawiano stanowisko PZHiPBM w tym zakresie, zgłaszano propozycje działań. W tej części porządku obrad omawiano również problemy związane z organizacją eksportu bydła mięsnego.

Dyskusja i wymiana doświadczeń Delegatów z całą pewnością przyczyni się do refleksji nad tworzeniem nowych strategii dalszego rozwoju Związku oraz promowania branży. Mamy nadzieję, że pomimo wielu zagrożeń, kolejny rok będzie pomyślny dla hodowców i producentów bydła mięsnego.

Notowania rynkowe

zobacz starsze

Partnerzy