Relacja z Walnego Zgromadzenia Delegatów, Warszawa 26.04.2019 r.

W dniu 26 kwietnia 2019 r. w gmachu Instytutu Technologicznego – Przyrodniczego w Warszawie odbyło się Walne Zgromadzenie Delegatów PZHiPBM.

Na przewodniczącego wybrano Wiesława Karasia, a sekretarzem został Jakub Toczyłowski. Regulamin, porządek obrad oraz protokół z poprzedniego zgromadzenia zostały zatwierdzone większością głosów.

Prezes Jacek Zarzecki, składając sprawozdanie z działalności, przedstawił najważniejsze działania podejmowane przez Zarząd w 2018 roku oraz omówił sprawozdanie finansowe za ubiegły rok. Zebrani wysłuchali również sprawozdania Komisji Rewizyjnej złożonego przez jej Przewodniczącego. Komisja Rewizyjna wnioskowała o udzielenie absolutorium Zarządowi z wykonywania obowiązków za rok 2018.

Delegacji zatwierdzili sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2018, przeznaczając nadwyżkę przychodów nad kosztami na pokrycie nadwyżki kosztów nad przychodami z lat ubiegłych.
Udzielono absolutorium: Jackowi Zarzeckiemu, Jackowi Klimzie, Piotrowi Kraśnickiemu, Jerzemu Bałachowskiemu, Łukaszowi Cebuli oraz Wojciechowi Wójcikowi, w związku z pełnieniem w okresie 01.01 – 31.12.2018 r. funkcji w Zarządzie, a odmówiono jego udzielenia Józefowi Skarzyńskiemu.

Członkom Komisji Rewizyjnej udzielono absolutorium.

Na Walnym Zgromadzeniu Delegatów PZHiPBM głos zabrali obecni członkowie Rady Sektora Wołowiny Jerzy Wierzbicki i Zygmunt Jodko.

Dyskusja i wymiana doświadczeń Delegatów z całą pewnością przyczyni się do refleksji nad tworzeniem nowych strategii dalszego rozwoju Związku oraz promowania branży. Mamy nadzieję, że kolejny rok będzie równie efektywny i przyniesie widoczne rezultaty.

Notowania rynkowe

zobacz starsze

Partnerzy