Regulamin prac Sekcji Rasowej Hereford

przyjęty przez Zarząd Polskiego Związku Hodowców i Producentów Bydła Mięsnego
z siedzibą w Warszawie („PZHIPBM”) uchwałą nr 25/2015 z dnia 10.08.2015r.

 1. Sekcja Hereford jest komórką organizacyjną PZHIPBM i nie posiada odrębnej od PZHIBM osobowości prawnej.
 2. Sekcja Hereford jest ciałem doradczym dla Zarządu PZHIPBM w zakresie realizacji celów statutowych PZHIPBM związanych z rasą Hereford jak również w zakresie podejmowania niekomercyjnych działań rynkowych zmierzających do zwiększenia popytu na bydło rasy Hereford i uzyskiwaną z niego wołowinę kulinarną.
 3. Członkiem Sekcji Hereford może być każdy hodowca lub producent rasy mięsnej Hereford zrzeszony w PZHIPBM, który wyraził wolę uczestnictwa w Sekcji Hereford. Hodowca lub producent, o którym mowa w zdaniu poprzednim staje się członkiem Sekcji Hereford z chwilą złożenia oświadczenia o takim uczestnictwie Zarządowi PZHIPBM lub Przewodniczącemu Sekcji Hereford. Członkostwo w Sekcji ustaje z chwilą ustania członkostwa w PZHIPBM albo złożenia rezygnacji z uczestnictwa w Sekcji Hereford.
 4. W pracach Sekcji Hereford mogą uczestniczyć, bez prawa głosu, hodowcy i producenci niezrzeszeni w PZHIPBM.
 5. Pracami Sekcji Hereford kieruje Przewodniczący Sekcji Hereford powoływany na okres 2 (dwóch) lat przez Zarząd PZHIPBM spośród hodowców lub producentów rasy mięsnej Hereford zrzeszonych w PZHIPBM. Przy powołaniu Przewodniczącego Sekcji Hereford drugiej i każdej kolejnej kadencji, Zarząd bierze pod uwagę rekomendację Sekcji Hereford. Przewodniczący Sekcji Hereford w każdej chwili może złożyć rezygnację z powierzonej mu funkcji lub zostać przez Zarząd odwołany.
 6. Przewodniczący Sekcji Hereford pełni swą funkcję społecznie bez prawa do wynagrodzenia.
 7. W zakresie celów wskazanych w pkt 2 powyżej, Sekcja Hereford opracowuje swe stanowiska/inicjatywy działań PZHIPBM/udziela rekomendacji z inicjatywy własnej lub na wniosek Zarządu PZHIPBM.
 8. Sekcja obraduje na posiedzeniach zwoływanych przez Przewodniczącego Sekcji Hereford. Z wnioskiem o zwołanie posiedzenia Sekcji Hereford może zwrócić się do Przewodniczącego Sekcji Hereford także Zarząd PZHiPBM. W przypadku niezwołania przez Przewodniczącego Sekcji Hereford posiedzenia Sekcji Hereford we wskazanym przez Zarząd terminie, do zwołania posiedzenia Sekcji Hereford uprawniony jest Zarząd.
 9.  Zwoływanie posiedzeń Sekcji Hereford odbywa się poprzez zawiadomienie członków Sekcji Hereford o posiedzeniu na co najmniej 14 dni przed jego planowanym terminem. W zawiadomieniu wskazuje się miejsce, termin i godzinę odbycia zwoływanego posiedzenia oraz wskazuje się proponowany jego porządek obrad. Zawiadomienia, o których mowa w zdaniu poprzednim przesyła się członkom Sekcji Hereford w sposób przyjęty dla zawiadomień o Walnym Zgromadzeniu Delegatów, chyba że członkowie Sekcji Hereford przyjmą inny sposób zawiadamiania o posiedzeniach Sekcji Hereford.
 10. Sekcja wyraża swe stanowisko/rekomendacje/opracowuje inicjatywy PZHIPBM podejmując uchwały na posiedzeniach. Powzięcie uchwały wymaga obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członków Sekcji Hereford i następuje większością głosów, w przypadku równej liczby „za” i „przeciw” głos decydujący należy do Przewodniczącego posiedzenia Sekcji. Członek Sekcji Hereford, który głosował przeciwko uchwale jest uprawniony do przedstawienia w załączniku do protokołu z posiedzenia Sekcji Hereford swego zdania odrębnego.
 11. Przewodniczący przedstawia Zarządowi PZHIPBM (w trakcie posiedzenia Zarządu PZHIPBM lub poza nim) treść rekomendacji/stanowiska Sekcji Hereford oraz przekazując kopię protokołu posiedzenia (wraz z załącznikami), w trakcie którego taką rekomendację/stanowisko Sekcja wyraziła. Na żądanie Zarządu PZHIPBM, Przewodniczący Sekcji Hereford przedstawia rekomendacje/stanowiska Sekcji na posiedzeniu Zarządu i udziela Zarządowi w ich zakresie wszelkich informacji i wyjaśnień.
 12. Składanie oświadczeń woli w imieniu PZHIPBM w zakresie realizowanych przez Sekcję Hereford celów statutowych PZHIPBM, w tym zaciąganie zobowiązań przez PZHIPBM następuje na zasadach przewidzianych do reprezentacji PZHIPBM. Rekomendacje czy stanowiska Sekcji Hereford mogą zawierać skierowane wraz z uzasadnieniem do Zarządu PZHIPBM wnioski o wydatkowanie środków pieniężnych PZHIPBM na określone statutowe cele PZHIPBM związane z celami określonymi w pkt 2 powyżej.
 13. Przewodniczący składa Zarządowi PZHIPBM do 31 marca każdego roku za rok poprzedni sprawozdanie z prac Sekcji Hereford, a w tym z efektów jej prac.
 14. W zakresie obsługi administracyjnej, Sekcja Hereford korzysta ze wsparcia Biura PZHIPBM.
 15. W zakresie celów wskazanych w pkt 2 powyżej, Sekcja Hereford może korzystać z dedykowanej jej zakładki na www.bydło.com.pl oraz ze stron na portalach społecznościowych typu FB lub Twitter.
 16. Wszelkie zmiany niniejszego Regulaminu wymagają uchwały Zarządu PZHIPBM. Zmiana niniejszego Regulaminu może nastąpić także na wniosek Sekcji Hereford.
 17. Regulamin wchodzi w życie z dniem uchwalenia.

podpis1

Notowania rynkowe

zobacz starsze

Partnerzy