Walne Zgromadzenie Delegatów PZHiPBM

Warszawa, 26.04.2017 r., godz. 11.00

Delegaci Polskiego Związku Hodowców i Producentów Bydła Mięsnego

 Uprzejmie zapraszam Państwa na Walne Zgromadzenie Delegatów PZHiPBM, które odbędzie się 26 kwietnia 2017 roku, o godz. 11.00, w sali nr 103 Instytutu Technologiczno – Przyrodniczego przy ul. Rakowieckiej 32 w Warszawie.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie Zgromadzenia, powitanie Delegatów Związku – Jacek Zarzecki Prezes Zarządu.
 2. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Walnego Zgromadzenia.
 3. Wybór Komisji:
 • Mandatowo – Skrutacyjnej,
 • Uchwał i Wniosków.
 1. Sprawozdanie Komisji Mandatowo – Skrutacyjnej o ważności i prawomocności Zgromadzenia.
 2. Zatwierdzenie regulaminu Walnego Zgromadzenia Delegatów.
 3. Zatwierdzenie porządku obrad Walnego Zgromadzenia Delegatów.
 4. Przyjęcie protokołu z poprzedniego Walnego Zgromadzenia Członków.
 5. Sprawozdanie z działalności Zarządu – Jacek Zarzecki Prezes Zarządu.
 6. Sprawozdanie finansowe za rok 2016 – Jacek Zarzecki Prezes Zarządu.
 7. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej – Marian Pankowski Przewodniczący Komisji Rewizyjnej.
 8. Dyskusja.
 9. Przerwa
 10. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego za rok 2016 i podjęcie uchwały w sprawie wyniku finansowego.
 11. Głosowanie nad udzieleniem absolutorium członkom Zarządu z wykonywania przez nich obowiązków w 2016 r.
 12. Głosowanie nad udzieleniem absolutorium Komisji Rewizyjnej z wykonywania obowiązków w 2016 r.
 13. Podjecie uchwały w sprawie określenia wysokości wpisowego.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie powołania grupy konsultacyjnej ds. strategii PZHiPBM.
 15. Przedstawienie przez Komisję zgłoszonych uchwał i wniosków.
 16. Dyskusja
 17. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia Delegatów.

Protokół z Walnego Zgromadzenia Członków PZHiPBM, odbytego dnia 9.11.2016 r., kontynuowanego 14.02.2017 r., będzie dostępny na godzinę przed rozpoczęciem obrad, przed salą obrad.

Projekt Regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia Delegatów PZHiPBM będzie dostępny na stronie internetowej Związku www.bydlo.com.pl

Regulamin obrad

 Z poważaniem,

Prezes Polskiego Związku Hodowców i Producentów Bydła Mięsnego

Notowania rynkowe

zobacz starsze

Partnerzy