WALNE ZGROMADZENIE DELEGATÓW PZHIPBM

Delegaci Polskiego Związku Hodowców i Producentów Bydła Mięsnego

Uprzejmie zapraszam Państwa na Walne Zgromadzenie Delegatów PZHiPBM, które odbędzie się 20 kwietnia 2018 roku, o godz. 11.00, w sali nr 103 Instytutu Technologiczno – Przyrodniczego przy ul. Rakowieckiej 32 w Warszawie.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie Zgromadzenia, powitanie Delegatów Związku – Jacek Zarzecki Prezes Zarządu.
 2. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Walnego Zgromadzenia.
 3. Wybór Komisji:
 • Mandatowo – Skrutacyjnej,
 • Uchwał i Wniosków.
 1. Sprawozdanie Komisji Mandatowo – Skrutacyjnej o ważności i prawomocności Zgromadzenia.
 2. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia Delegatów PZHiPBM.
 3. Zatwierdzenie porządku obrad Walnego Zgromadzenia Delegatów.
 4. Przyjęcie protokołu z poprzedniego Walnego Zgromadzenia Delegatów.
 5. Sprawozdanie z działalności Zarządu – Jacek Zarzecki Prezes Zarządu.
 6. Sprawozdanie finansowe za rok 2017 – Jacek Zarzecki Prezes Zarządu.
 7. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej – Marian Pankowski Przewodniczący Komisji Rewizyjnej.
 8. Dyskusja.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie:
 • zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2017 i podjęcie uchwały w sprawie wyniku finansowego,
 • wyboru wzoru sprawozdania finansowego,
 • udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonywania przez nich obowiązków w 2017 r.,
 • udzielenia absolutorium Komisji Rewizyjnej z wykonywania obowiązków w 2017r.,
 • wyboru Prezesa,
 • wyboru Członków Zarządu,
 • wyboru Komisji Rewizyjnej,
 • zmiany do Statutu.
 1. Przedstawienie przez Komisję zgłoszonych uchwał i wniosków.
 2. Dyskusja
 3. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia Delegatów.

Protokół z poprzedniego Walnego Zgromadzenia Delegatów PZHiPBM będzie dostępny na godzinę przed rozpoczęciem obrad, przed salą obrad.

Projekt Regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia Delegatów PZHiPBM będzie dostępny na stronie internetowej Związku www.bydlo.com.pl

Z poważaniem,

Prezes Polskiego Związku Hodowców i Producentów Bydła Mięsnego

Regulamin_obrad

Regulamin_obrad

Notowania rynkowe

zobacz starsze

Partnerzy