XVI Kongres Polskiego Towarzystwa Nauk Weterynaryjnych

Komunikat nr 4 (2021.07.15)

Organizator: Instytut Medycyny Weterynaryjnej SGGW w Warszawie Współorganizator: Polskiego Towarzystwa Nauk Weterynaryjnych Oddział w Warszawie

Szanowni Państwo,

Na prośbę uczestników Kongresu Komitet Organizacyjny w porozumieniu z Przewodniczącym ZG PTNW, prof. Janem Twardoniem, zdecydował o przesunięciu terminu Kongresu na 26-27 listopada 2021 roku.

Rejestracja uczestników oraz przyjmowanie doniesień konferencyjnych zakończą się 17 września br.

Ze względu na niepewną sytuację epidemiczną podjęliśmy decyzję o organizacji wydarzenia w formie on-line (platforma MS Teams).

Z wielką dumą i zadowoleniem zapowiadamy XVI Kongres PTNW jako wielkie wydarzenie w historii nauk weterynaryjnych odbywające się cyklicznie od ponad sześćdziesięciu lat!

Pomimo powyższych zmian, liczymy na to, że Kongres będzie ważną okazją do zebrania w jednym miejscu i czasie wybitnych naukowców różnych specjalności. Uczestnicy będą mogli zaprezentować najnowsze wyniki badań, przedstawić najbardziej palące problemy zdrowia i dobrostanu zwierząt. Można będzie dowiedzieć się o najnowszych wyzwaniach medycyny weterynaryjnej oraz zagrożeniach, jakie nas czekają w najbliższej przyszłości. Będzie okazja aby skonfrontować własne obserwacje z doniesieniami innych autorów, podjąć polemikę i propagować własne idee poparte rzeczowymi dowodami naukowymi. Kongres umożliwi wymianę poglądów i, na co liczymy, w pierwszym rzędzie wytyczy nowe sposoby rozwiązywania problemów zdrowia ludzi i zwierząt. Zależy nam na wciągnięciu w orbitę badań naukowych ludzi młodych, pełnych zapału i nowych pomysłów, pracowitych i chętnych do rozwiązywania trudności i pokonywania przeszkód. Wszyscy uczestnicy będą mogli w różnej formie (wykłady, prezentacje ustne, plakaty-ustne) przedstawić na forum kongresowym wyniki swoich badań.

Podczas Kongresu przewidujemy 17 naukowych sesji tematycznych, które rozpoczną się wykładami plenarnymi, prezentującymi najnowsze tendencje w szeroko rozumianej medycynie weterynaryjnej. Znajdą się wśród nich osiągnięcia dotyczące: profilaktyki, rozpoznania i zwalczania chorób zakaźnych i niezakaźnych zwierząt i ludzi; nowych technik diagnostycznych; modulacji mechanizmów odpornościowych;
transkryptomiki, nutrigenomiki, proteomiki; oddziaływań zwierząt i ludzi na środowisko naturalne; higieny żywności i weterynaryjnej ochrony zdrowia publicznego; żywienia i dietetyki zwierząt i ludzi; historii medycyny weterynaryjnej i dydaktyki weterynaryjnej.

Lista sesji wraz z Przewodniczącymi i Wiceprzewodniczącymi oraz kontaktem mailowym dostępna jest na stronie Kongresu.

Mamy ogromną przyjemność poinformować Państwa, że wykład inauguracyjny wygłosi prof. dr hab. Jerzy Bralczyk, polski językoznawca i gramatyk normatywny, profesor nauk humanistycznych, specjalista w zakresie języka mediów, reklamy i polityki. Jeden z najpopularniejszych autorytetów preskryptywnych w dziedzinie języka polskiego.

Przewidywana liczba uczestników Kongresu to ok. 300 osób.

Językiem Kongresu będzie język polski.

Bardzo serdecznie zapraszamy do nadsyłania prac, które zostaną opublikowane w wersji elektronicznej w materiałach konferencyjnych.

Streszczenia w wersji elektronicznej należy przesyłać przez system rejestracji Coffee dostępny na stronie internetowej Kongresu: http://xvi-kongres-ptnw.wmw.sggw.pl/

Ostateczny termin nadsyłania prac został ustalony na 17 września 2021 r.

Wymagania redakcyjne dotyczące prac publikowanych w książce streszczeń konferencyjnych:

  • tekst w języku polskim (180 znaków ze spacjami ), maksymalnie 1 trona formatu A4 (2500 znaków ze spacjami)
  • tekst: czcionka Times New Roman 12 pkt, tytuł dużymi literami, afiliacja autorów czcionka Times New Roman 10 pkt. marginesy 2,5 cm.
  • stopka i nagłówek bez dodatkowego tekstu
  • układ strony wg załączonego wzoru

Podczas Kongresu przewiduje się jedynie wystąpienia ustne (prezentacje ustne 10-15 min; ustną sesję plakatową – wystąpienia 3-5 min lub krótkie wystąpienia – tzw półtoraminutówki – w zależności od liczby uczestników). Autorzy podczas procesu rejestracji doniesienia konferencyjnego wybierają sesję i formę prezentacji. Przewodniczący w porozumieniu z Wiceprzewodniczącymi sesji ocenią i zakwalifikują, ewentualnie odeślą doniesienie do uczestnika z sugestią poprawek.

Przewodniczący może zasugerować zmianę sesji oraz formy prezentacji. Ostateczna decyzja o formie prezentacji należy do Przewodniczącego sesji – uczestnik zostanie niezwłocznie poinformowany o decyzji.

Ogólny program konferencji będzie dostępny na początku września, a program szczegółowy w połowie października na stronie internetowej konferencji http://xvi-kongres-ptnw.wmw.sggw.pl oraz zostanie rozesłany do uczestników drogą elektroniczną.

Koszt uczestnictwa w Kongresie on-line dla regularnego uczestnika wynosi 200 zł oraz 100 zł dla młodego pracownika naukowego oraz uczestnika specjalizacji; studenci (uczestnictwo czynne, liczba miejsc ograniczona) oraz Członkowie Honorowi – uczestnictwo darmowe. Nadpłata oraz wniesione wcześniej opłaty za uroczystą kolację będą zwracane na konta, z których dokonano wpłat.

Faktura pro-forma wystawiana jest podczas rejestracji w systemie Coffee (proszę wpisać do formularza prawidłowe dane do wystawienia faktury).

Konto księgowe Kongresu:
Oddział Warszawski Polskiego Towarzystwa Nauk Weterynaryjnych, Nowoursynowska 159, 02-776 Warszawa 02 1020 1169 0000 8702 0303 4444

Formularz zgłoszeniowy dla uczestników konferencji jest dostępny na stronie internetowej Kongresu – REJESTRACJA.

Podobnie jak na poprzednich Kongresach PTNW będzie możliwość uzyskania punktów edukacyjnych nadawanych przez Krajową Izbę Lekarsko-Weterynaryjną dla lekarzy weterynarii uczestniczących w wydarzeniu. Uczestnicy otrzymają Certyfikaty Uczestnictwa.

Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w Kongresie.

Komitet Organizacyjny XVI Kongresu PTNW

Sekretariat Kongresu:
Dr hab. Justyna Sokołowska; tel. 22 59 36 212, justyna_sokolowska@sggw.edu.pl
Dr Kaja Urbańska; tel. 22 59 36 212, kaja_urbanska@sggw.edu.pl
Zuzanna Strzałkowska; tel. +48 664 866 247, z.strzalkowska@gmail.com

Notowania rynkowe

zobacz starsze

Partnerzy