Informacja o wyborze oferty w zapytaniu ofertowym nr 3/FPMW/2022

z dnia 16.08.2022 r.

Informujemy o wyborze oferty w zapytaniu ofertowym nr 3/FPMW/2022 ogłoszonym przez Polski Związek Hodowców i Producentów Bydła Mięsnego, dotyczącym zapewnienia usługi cateringowej podczas realizacji przedsięwzięcia pn. V Krajowa Wystawa Bydła Mięsnego.

Zadanie jest związane z przeprowadzeniem konkurencyjnego trybu wyboru wykonawców na realizację części zadania pn.: „V Krajowa Wystawa Bydła Mięsnego”.

Postępowanie prowadzone jest zgodnie z:

– Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 26 czerwca 2017 r.
w sprawie szczegółowych warunków i trybu udzielania wsparcia finansowego
z funduszy promocji produktów rolno-spożywczych (Dz.U. z 2020 r. poz. 2244),

– Ustawą z dnia 22 maja 2009 roku o funduszach promocji produktów rolno-spożywczych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1496),
– Ustawą z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz. U. z 2020 r. poz. 1740,
z późn.zm.), w szczególności art. 701 – 705,
– Zasadami obsługi funduszy promocji produktów rolno-spożywczych – zał. do Zarządzenia Nr 06/2022/Z Dyrektora Generalnego KOWR z dnia 20.01.2022 r.

Liczba złożonych ofert – 3
Liczba ofert odrzuconych – brak
W toku postępowania wyłoniono ofertę złożoną przez firmę: ALBERGATORE MARCIN JACKIEWICZ, Rysie 17B, 05-311 Dębe Wielkie

(dotyczy zapewnienia usługi cateringowej podczas realizacji przedsięwzięcia pn. V Krajowa Wystawa Bydła Mięsnego.)

Podstawa prawna:

Postępowanie prowadzone jest zgodnie z:

 • Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 26 czerwca 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu udzielania wsparcia finansowego z funduszy promocji produktów rolno-spożywczych (Dz.U. z 2020 r. poz. 2244),
 • Ustawą z dnia 22 maja 2009 roku o funduszach promocji produktów rolno-spożywczych (t.j.: Dz. U. z 2021 r., poz. 1496),
 • Ustawą z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks Cywilny (t.j.: Dz. U. z 2020 r. poz. 1740, z późn. zm.),
  w szczególności art. 701 – 705,
 • Zasadami obsługi funduszy promocji produktów rolno-spożywczych – zał. do Zarządzenia Nr 06/2022/Z Dyrektora Generalnego KOWR z dnia 20.01.2022 r.

I. ZAMAWIAJĄCY
Polski Związek Hodowców i Producentów Bydła Mięsnego,
ul. Rakowiecka 32
02-532 Warszawa
NIP: 527-20-04-291, REGON: 011639653, KRS: 0000100924

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Przedmiotem zamówienia jest zapewnienie usługi cateringowej podczas realizacji przedsięwzięcia pn. „V Krajowa Wystawa Bydła Mięsnego”, które ma mieć miejsce w Częstochowie w woj. śląskim w dniach
3-4 września 2022r.
Opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.

III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
3 -4 września 2022r.

IV WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

⦁ W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy złożą pisemne oświadczenie, iż: nie są w stanie upadłości, likwidacji itp.;
⦁ W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy udokumentują pochodzenie mięsa.
⦁ Oferent zobowiązany jest do złożenia oferty według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do niniejszego zapytania.
⦁ Oferty nie spełniające warunków udziału w postępowaniu zostaną odrzucone i nie będą podlegać dalszej ocenie.

⦁ Dokonanie oceny spełnienia warunków będzie odbywało się na podstawie złożonego oświadczenia.

Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego.

V. PRZESŁANKI DO ODRZUCENIA OFERTY

Oferta zostanie odrzucona jeżeli:

 • jej treść nie odpowiada treści zapytania ofertowego
 • nie spełnia warunków udziału w postępowaniu
 • wykonawcą zadania jest osoba fizyczna, o której mowa w § 8 ust.3 rozporządzenia z dnia 26 czerwca 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu udzielania wsparcia finansowego z funduszy promocji
  produktów rolno-spożywczych. Zgodnie z paragrafem 8 ust 3 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 26 czerwca 2017 roku w sprawie szczegółowych warunków i trybu udzielenia wsparcia finansowego z funduszu promocji produktów rolno-spożywczych wykonawcą zadania przedstawionego w niniejszym zapytaniu ofertowym nie może być osoba fizyczna, która:
  1.pełni funkcję członka komisji zarządzającej funduszu promocji;
  2.pełni funkcję członka organu zarządzającego lub nadzorczego podmiotu, któremu udzielono wsparcia;
  3.jest osobą upoważnioną do zaciągania zobowiązań w imieniu podmiotu, któremu udzielono wsparcia lub osobą wykonującą w jego imieniu czynności związane z procedurą wyboru wykonawcy;
  4.pozostaje w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli z osobą pełniącą funkcje, o których mowa w pkt 1–3.
 • zostanie złożona po terminie

VI. KRYTERIA WYBORU OFERTY

Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty w oparciu o kryteria:

⦁ cena – 50 %

⦁ jakość – 50%

W przypadku tego kryterium będzie brane pod uwagę z jakiego rodzaju mięsa zostało przyrządzone danie kulinarne.

W przypadku przygotowania potrawy z mięsa wołowego pochodzącego z bydła:
ras mlecznych – 0 pkt
mieszańców ras mlecznych i mięsnych – 25 pkt
mieszańców ras mięsnych lub mięso pochodzące od czystorasowego bydła mięsnego – 50 pkt

Za najkorzystniejszą ofertę zostaną uznana oferta, która w wyniku oceny otrzyma największą liczbę punktów stanowiących sumę punktów za kryterium „cena” i kryterium „jakość”. Maksymalna ilość punktów, którą można osiągnąć – po przeliczeniu ilości punktów przyznanych za kryterium „cena” oraz „jakość”, wynosi 100.

Pc = C + J
Gdzie:

Pc – punkty całkowite za kryterium „cena” i „jakość”;
C – przyznana ilość punktów uzyskanych w kryterium „cena”;
J – przyznana ilość punktów w kryterium „jakość”.

Brak wyraźnej deklaracji będzie skutkował przyznaniem 0 punktów w danym kryterium.

VII. WYBÓR OFERTY

⦁ Postępowanie prowadzone na drodze konkurencyjnego wyboru wykonawców może zostać zakończone bez wyboru oferty:
⦁ kiedy wszystkie złożone oferty będą podlegać odrzuceniu
⦁ kiedy nie wpłynie żadna oferta
⦁ bez podania przyczyny

⦁ Zamawiający zastrzega sobie prawo do niedokonania wyboru najkorzystniejszej oferty bez
podania przyczyny. Zamawiający ma prawo do zakończenia konkurencyjnego trybu wykonawców w każdym czasie bez wyboru jakiegokolwiek oferenta, bez podania przyczyny.
⦁ Oferentom nie przysługują wobec zamawiającego jakiekolwiek roszczenia z tego tytułu. Od podjętej decyzji nie przysługuje odwołanie. Wszelkie pisma składane przez Wykonawców mające charakter odwołań od rozstrzygnięć Zamawiający pozostawi bez rozpatrzenia.
⦁ W przypadku, gdy wybór najkorzystniejszej oferty nie byłby możliwy z uwagi na fakt, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie i warunkach, Zamawiający wezwie tych Oferentów, do złożenia w terminie minimum 3 dni ofert dodatkowych.
⦁ Oferenci składając oferty dodatkowe, nie mogą oferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych wcześniej ofertach podstawowych.

Wybór oferty nastąpi 29 sierpnia 2022 r. w siedzibie Polskiego Związku Hodowców i Producentów Bydła Mięsnego w Warszawie ul Rakowiecka 32.

VIII. WYMAGANE DOKUMENTY

⦁ Podpisane oświadczenia stanowiące załącznik nr 2 do zapytanie ofertowego
⦁ Podpisany formularz ofertowy stanowiący załącznik nr 3 do zapytania ofertowego
⦁ Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

IX. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

Zgodnie z Zasadami obsługi funduszy promocji produktów rolno-spożywczych termin na złożenie oferty nie może być krótszy niż 7 dni od dnia upublicznienia zapytania ofertowego na stronie internetowej, wysłania e-mailem lub daty doręczenia osobistego (potwierdzenie odbioru).

⦁ Prosimy o przesłanie swojej oferty za pośrednictwem poczty tradycyjnej, elektronicznej (bydlo@bydlo.com.pl) lub osobiście na adres: ul. Rakowiecka 32 02-532 Warszawa do dnia
26 sierpnia 2022 r. do godz. 10.00
⦁ W przypadku przesyłek pocztowych liczy się data wpływu do siedziby zamawiającego.

X. INNE POSTANOWIENIA

⦁ Termin związania ofertą: 30 dni
⦁ Postępowanie prowadzone jest w trybie konkurencyjnego wyboru wykonawców zgodnie z zasadami obsługi funduszu promocji produktów rolno-spożywczych stanowiących załącznik do Zarządzenia Nr 06/2022/Z Dyrektora Generalnego KOWR
⦁ Postępowanie jest związane z realizacją zadania pt. „V Krajowa Wystawa Bydła Mięsnego”, które jest finansowane ze środków Funduszu Promocji Mięsa Wołowego.
⦁ Niniejsze zaproszenie do składania ofert upubliczniono na stronie internetowej https://bydlo.com.pl/ w dniu 16 sierpnia 2022 r.
⦁ Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. Rozwiązania wariantowe nie będą rozpatrywane
⦁ Zamawiający nie dopuszcza możliwości składnia ofert częściowych. Każdy Oferent ma prawo do złożenia jednej oferty na całość zadania.
⦁ Zamawiający i Wykonawca przekazują sobie wszelkie pisma, zawiadomienia, informacje: pisemnie lub drogą elektroniczną.
⦁ Zamawiający dopuszcza możliwość powierzenia części zamówienia podwykonawcom.
⦁ Postępowanie prowadzi się w języku polskim.

Załączniki
⦁ Opis przedmiotu zamówienia
⦁ Oświadczenia
⦁ Formularz ofertowy
⦁ Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Notowania rynkowe

zobacz starsze

Partnerzy