“Gospodarka nawozami naturalnymi w hodowli bydła, a ochrona wód”

Wicemarszałek Województwa Podlaskiego – Stanisław Derehajło
oraz Prezes Zarządu Fundacji na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa – Monika Szymańska

Mają zaszczyt zaprosić na konferencję “GOSPODARKA NAWOZAMI NATURALNYMI W HODOWLI BYDŁA A OCHRONA WÓD”,
która odbędzie się 28 marca 2019 r. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego w Białymstoku.

28 MARCA 2019 | godz. 10:00 – 17:00

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego – ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1, 15-888 Białystok

Uprzejmie prosimy o rejestrację do 15 MARCA 2019 roku.

Formularz rejestracyjny jest dostępny na stronie: www.fdpa.org.pl/zgloszenie

Możliwa jest również rejestracja telefoniczna: 22 864 03 90

LICZBA MIEJSC OGRANICZONA

Konferencja „Gospodarka nawozami naturalnymi w hodowli bydła a ochrona wód” jest częścią szerokiej kampanii edukacyjnej „Ograniczenie zanieczyszczenia azotem pochodzenia rolniczego metodą poprawy jakości wód” realizowanej przez Fundację na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa (FDPA) i współfinansowanej przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Organizowana przy aktywnym współudziale Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego debata, ma za zadanie przekonać jej uczestników, że w obliczu zmian klimatycznych i nałożonych na Polskę zobowiązań UE, istnieje pilna potrzeba zdecydowanych działań, których efektem będzie skuteczna ochrona istniejących zasobów wodnych. Ponieważ duży udział w zanieczyszczeniu wód azotem przypisywany jest rolnictwu, szczególnie intensywnej hodowli zwierząt, konieczne są działania, które uświadomią rolnikom wagę problemu, potrzebę podnoszenia standardów środowiskowych w gospodarstwach i przygotują ich do wprowadzenia zmian w gospodarce nawozami i kontrolowania odpływu azotu ze źródeł rolniczych.

W lipcu 2018 r. wszedł w życie „Program działań mających na celu zmniejszenie zanieczyszczenia wód azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych oraz zapobieganie dalszemu zanieczyszczeniu”. Zobowiązuje on wszystkich rolników, którzy prowadzą produkcję rolną, w tym działy specjalne produkcji rolnej, oraz działalność, w ramach której są przechowywane odchody zwierzęce lub stosowane nawozy zawierające azot, do gospodarowania zgodnie z określonymi w nim wymogami. Przestrzeganie spełnienia wymogów programu azotanowego jest elementem wzajemnej zgodności i podlega kontroli ARiMR oraz WIOŚ.

Nieprzypadkowo na miejsce konferencji wybrano stolicę Podlasia, na którym dominującym działem rolnictwa jest hodowla bydła. Dlatego do udziału w wydarzeniu zapraszamy rolników i przedsiębiorców związanych z hodowla i chowem bydła. Szczególnie zależy nam na obecności doradców rolnych, oraz przedstawicieli związków i organizacji branżowych, na których spoczywa obowiązek przygotowania rolników do nowych wymogów, a którzy sami również wymagają przeszkolenia.

Konferencja z udziałem przedstawicieli MRiRW, MGMiŻŚ, ARiMR i WIOŚ będzie okazją do zaprezentowania nowych regulacji oraz dyskusji na temat ich konsekwencji dla rolników. Spotkanie służyć będzie również identyfikacji i promocji innowacji w systemach żywienia i utrzymania bydła, redukujących oddziaływanie na środowisko naturalne i ograniczających zanieczyszczenia wód.

Licząc na Państwa zainteresowanie i obecność, pozostajemy z wyrazami szacunku,

Monika Szymańska, Prezes FDPA

Notowania rynkowe

zobacz starsze

Partnerzy