Scenariusz szkoleń

Scenariusz SZKOLEŃ DLA PRODUCENTÓW ŻYWCA WOŁOWEGO ORGANIZOWANYCH PRZEZ POLSKI ZWIĄZEK HODOWCÓW I PRODUCENTÓW BYDŁA MIĘSNEGO

Oferta szkoleń finansowanych ze środków Funduszu Promocji Mięsa Wołowego skierowana jest do rolników z terenu całego kraju dla osób zajmujących się hodowlą, chowem bydła mięsnego oraz chcących rozpocząć działalność w tym kierunku. Szkolenia mają na celu podniesienie poziomu wiedzy rolników z zakresu nowoczesnych metod hodowli i technologii produkcji bydła mięsnego, i przygotować ich do prowadzenia rentownego gospodarstwa, spełniającego wymogi norm jakościowych Unii Europejskiej i produkującego żywiec wołowy wysokiej jakości, oraz podniesienie poziomu ich wiedzy służącej poprawie zarządzania kapitałem, inwestowania, kredytowania rozwoju, w tym postępu technicznego
w gospodarstwie oraz pomóc w zwiększeniu efektywności wsparcia inwestycyjnego prowadzonego w ramach działań PROW 2014-2020.

Szkolenia będą składały się z cyklów szkoleniowych Sesje szkoleniowe planowane są w terminie grudzień 2017—marzec 2018. Szczegółowy rozkład terminów szkoleń i miejsc ich realizacji będzie podany na stronie internetowej PZHiPBM. Kwalifikacje osób na szkolenia zostaną dokonane w porozumieniu z Ośrodkami Doradztwa Rolniczego na terenach których planowane są szkolenia.

Szkolenia będą prowadzone przez naukowców z jednostek naukowych przy udziale ekspertów, specjalistów w poszczególnych dziedzinach związanych z hodowlą bydła mięsnego, jak również przedstawicieli jednostek finansujących (ARiMR), zakładów mięsnych. W czasie prezentowana będzie bieżąca sytuacja na rynku wołowiny, zadania i cele PZHiPBM., współpraca z Ministerstwem Rolnictwa i Rozwojem Wsi.

Tematyka szkoleń obejmie m.in.

– Wybór rasy do hodowli:

Krótka charakterystyka 15 zarejestrowanych ras bydła mięsnego. Omówienie poszczególnych ras i ich wymagań dotyczących utrzymania i obsługi. Zwrócenie uwagi na przy wyborze ras na takie czynniki jak: obiekty inwentarskie, rodzaj i dostępność paszy, kaliber, temperament.

– Organizację produkcji i hodowli w gospodarstwach

Omówienie metod tworzenia stad bydła mięsnego, organizacji rozrodu i terminów wycieleń biorąc pod uwagę uwarunkowania poszczególnych gospodarstw. Przedstawienie organizacji rozrodu zimowo-wiosennego, synchronizacji rui, inseminacji, krycia całorocznego. Poruszyć należy kwestie wieku kryć zwierząt, termin odsadzania cieląt.

– Ekonomika hodowli i opasu bydła mięsnego

Przedstawienie podstaw ekonomicznych prowadzenia hodowli lub opasu bydła mięsnego, kosztów produkcji zwierzęcej, uzależnionej od wielkości stada, dostępu do użytków zielonych, bazy paszowej, kosztów utrzymania, pracochłonności.

-Profilaktyka weterynaryjna w stadach bydła mięsnego.

Omówienie najczęstszych chorób w stadach bydła mięsnego, wskazanie przyczyn występowania poszczególnych chorób oraz sposobów zapobiegania ze szczególnym omówieniem potrzeb szczepień, okresowych odrobaczeń, zachowania higieny. W czasie szkolenia szczególnemu omówieniu należy poddać choroby i wynikające z nich straty np: IBR/IPV:

 • Znaczny spadek mleczności krów
 • Pogorszenie parametrów rozrodu
 • Poronienia
 • Utrudniony odchów cieląt
 • Zaburzenia ze strony układu oddechowego

BVD/MD

 • Spadek wydajności mlecznej krów
 • Wzrost  martwo urodzonych cieląt
 • Wzrost śmiertelności cieląt urodzonych
 • Wydłużenie okresu międzywycieleniowego
 • Zmniejszenie jakości siary (zmniejszenie jej gęstości)
 • Niższa przeżywalność zarodków

– Zarządzanie stadem i żywienie bydła

Prezentacja sposobów żywienia w każdej fazie wzrostu zwierząt biorąc pod uwagę przeznaczenie zwierząt czy to do hodowli czy opasu. Przykładowe zestawienia komponentów paszowych w dawkach przy uwzględnieniu potencjału genetycznego stada w celu osiągnięcia jak najwyższych zysków. Przedstawienie metod zarządzania stadem z podziałem na grupy technologiczne, wykorzystanie przepędów oraz nowoczesnych systemów teleinformatycznych.

– Budownictwo i metody utrzymania bydła.

Omówienie potrzeb bytowych zwierząt w odniesieniu do budynków inwentarskich. Sposoby utrzymania bydła jednocześnie mając na względzie wiedzę, iż naturalnym środowiskiem bydła mięsnego są pastwiska zapewniające zwierzętom ruch, który wpływa na wyniki odchowu cieląt, ich wzrost i rozwój, następnie płodność krów i buhajów. Należy zwrócić uwagę, że projektując lub adaptując oborę trzeba położyć szczególny nacisk na spełnienie warunków dobrostanu zwierząt, ich bezpieczeństwa oraz bezpieczeństwa osób pracujących. Wskazanie najlepszych rozwiązań: utrzymywanie bydła mięsnego w pomieszczeniach wolnostanowiskowych, na głębokiej ściółce i wolnowybiegowej, ze stałym dostępem do obszernych okólników lub do wybiegów. Pojenie i żywienie na zewnątrz obory. Omówienie zalet tego typu rozwiązania czyli większa liczba zwierząt obsługiwanych przez jednego pracownika, większe możliwości mechanizacji pracy, lżejsza praca zatrudnionych przy bydle mięsnym ludzi. Na pomieszczenia wolnostanowiskowe na głębokiej ściółce można adaptować stodoły i szopy. Budynki te są chętnie stosowane przez hodowców ze względu na niskie koszty adaptacyjne różnych budynków inwentarskich oraz niskie nakłady robocizny na obsługę zwierząt.

– Produkcja wysokowartościowego surowca rzeźnego.

Prezentacja przygotowana przez zakłady mięsne mająca na celu przedstawienie oczekiwań odbiorców pośrednich tj. zakładów mięsnych oraz ostatecznych – konsumentów. Przybliżenie metody klasyfikacji tusz EUROP, sposobów współpracy pomiędzy zakładami a producentami z ominięciem pośredników, jak również wpływu żywienia, transportu na jakość mięsa. Punkt ten ma za zadania budowanie zaufania w sektorze wołowiny.

-Możliwość wsparcia produkcji bydła mięsnego w ramach PROW 2014-2020

Prezentacja możliwości uzyskania dofinansowania do produkcji i hodowli bydła mięsnego
w oparciu o środki publiczne ze szczególnym uwzględnieniem PROW 2014-2020. Omówienie działań: „Młody rolnik”, „Modernizacja gospodarstw rolnych” ze wskazaniem wysokości wsparcia, potencjalnych beneficjentów, zakresu podmiotowego i przedmiotowego inwestycji.

Elementem końcowym szkolenia jest dyskusja, podsumowanie, wskazanie problemów i tematów, którymi powinien zająć się PZHiPBM.

Szkolenie kończy degustacja potraw z wołowiny.

Udział w szkoleniach będzie dla uczestników BEZPŁATNY.

Notowania rynkowe

zobacz starsze

Partnerzy