Z kart historii

Z kart historii

fot-04Pomysł utworzenia Związku Hodowców Bydła Mięsnego zrodził się w dyskusjach między profesorem Henrykiem Jasiorowskim, który pełnił funkcję przewodniczącego Rady Hodowlanej Centralnej Stacji Hodowli Zwierząt w Warszawie, a dr Symeonem Poczynajło pracownikiem Działu Hodowli Bydła CSHZ. Należy zaznaczyć, że myśl ta powstała na bazie istniejących już inicjatyw, które dały początek hodowli bydła ras mięsnych w Polsce.

I tak pod koniec lat sześćdziesiątych profesor Henryk Jasiorowski sprowadził do Stacji Badawczej PAN w Popielnie rasy angus, hereford z Anglii i charolaise z Francji. W latach dziewięćdziesiątych firma FARM-FOOD z Czarnej Dolnej woj. podkarpackie sprowadziła do Polski stado limousine i charolaise z Francji. Do Jaczkowa k/Kamiennej Góry sprowadzono stada rasy Salers z Kanady i Francji.

Jednocześnie od pewnego czasu prowadzono w Polsce próby stworzenia syntetycznych ras bydła mięsnego, czego przykładem są prace profesora Zenona Kijaka nad stworzeniem stada na drodze krzyżowania twórczego z aberdeen angus. Profesor Jan Trela tworzył stado w S.K Nowielice stosując krzyżowanie kilku ras. Profesor Jan Szarek prowadził prace hodowlane w SK Stubno, gdzie na bazie wybrakowanych z hodowli jałowic ncb i simentalskich i użyciu angusa amerykańskiego próbowano wyhodować angusa stubniańskiego. Prace te doprowadziły do ciekawych rezultatów i należy żałować, że zostały one zaniechane.

Autor: Wojciech Piasecki

Rok 2008 – Intensywna praca Zarządu

Zarząd spotykał się wielokrotnie z przedstawicielami Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Na jednym ze spotkań członkowie Zarządu przedstawili Podsekretarzowi Stanu w MRiRW Arturowi Ławniczakowi strategię hodowli bydła mięsnego. Najważniejsze postulaty dotyczące przyszłości chowu i hodowli bydła mięsnego przedstawiały się następująco:

 • finansowanie akcji nowatorskich w dziedzinie hodowli
 • utrzymanie zmienności genetycznej w polskim pogłowiu
 • wprowadzenie obligatoryjnej oceny poubojowej tusz wołowych w obecności przeszkolonych przedstawicieli Związku
 • prowadzenie akcji informacyjnej w prasie, radiu, TV o walorach polskiej wołowiny,
 • wejście na rynki wschodnie z reklamą i promocją
 • wsparcie na zakup stada
 • wprowadzenie dopłat do utrzymania rozpłodników

Pracownicy biura Związku uczestniczyli w kilku konferencjach np. na temat zagrożeń dla hodowli i produkcji zwierząt gospodarskich wynikających z ustawy i o paszach, którą zorganizował POLSUS, przy współudziale KRIR, PZZHiPD, KRD, FBZPR.

Szkolenie w Witkowie (14 – 15 maja) z udziałem selekcjonera Torstena Kirstena ze związku MASTERRIND pozwoliło utrwalić wiedzę selekcjonerom. Dla nowych pracowników, którzy uczestniczyli w praktycznych zajęciach otwierało drogę do wykonywania prac zootechniczno-selekcyjnych w terenie.

Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych TUW we współpracy z Zarządem PZHiPBM przygotowało dla członków Związku ofertę ubezpieczenia bydła hodowlanego.

Kontynuacją współpracy z grupą MASTERRIND była wycieczka szkoleniowa, którą w lipcu PZHiPBM zorganizował dla swoich członków do Niemiec w rejon Dolnej Saksonii.

Hodowcy mieli okazję zapoznać się organizacją produkcji na fermach bydła mięsnego.

W tym roku aktywnie pracowało Biuro Handlowe, które na bieżąco informowało hodowców i producentów bydła mięsnego o aktualnych możliwościach sprzedaży zwierząt, aktualnych cenach oraz o prowadzeniu opasu we współpracy z Zakładami Mięsnymi.

Rok 2007 – Nowy skład Zarządu

Dnia 18 września zmarł Profesor Aleksander Dobicki Wiceprezes, członek Zarządu, założyciel i współorganizator naszego Związku, wielokrotnie powoływany jako sędzia oceny bydła ras mięsnych, autor wielu cennych publikacji na temat bydła mięsnego.

Był to rok sporych zmian i niepokojów w hodowli bydła mięsnego. Rozpoczęto wdrażanie programu komputerowego BOS. Zakończono wypłacanie ostatnich dotacji hodowcom do krów czystorasowych.

Hodowcom pozostało liczyć na wsparcie w postaci dopłat do powierzchni paszowej. Liczono na uruchomienie wspólnego Funduszu Promocji Wołowiny, oraz dofinansowania zakupu stada podstawowego z funduszu PROW.

We współpracy z Ambasadą Danii hodowcy i producenci Związku mogli zwiedzić największe targi w północnej Europie – AGROMEK.

Podczas Walnego Zgromadzenia Członków PZHiPBM w dniu 27 kwietnia wybrano nowy Zarząd i komisję rewizyjną.
Prezesem PZHiPBM został:

 • Pan Bogdan Konopka

Członkami Zarządu zostali:

 • Pan Dariusz Matkowski
 • Pan Roman Jasiakiewicz
 • Pan Franciszek Rudzik
 • Pan Lech Stasiak
 • Pan Piotr Ślepowroński
 • Pan Bogdan Wiatr

Na pierwszym majowym, inauguracyjnym posiedzeniu Zarządu Pan Roman Jasiakiewicz i Pan Bogdan Wiatr zostali wybrani na Wice Prezesów.

Członkami Komisji Rewizyjnej zostali:

 • Pan Jerzy Starczewski
 • Pan Piotr Brzozowski
 • Pan Jerzy Grochowalski

W tym roku grupa 50 hodowców miała okazję zwiedzenia targów w Sommet Elevage we Francji. Hodowcy odwiedzili również gospodarstwa zajmujące się hodowlą i produkcją wołowiny bydła mięsnego ras Limousine i Charolaise

Liczni hodowcy mogli uczestniczyć w seminarium, którego miejscem była sala konferencyjna w Goli koło Gostynina. Tematem seminarium były rasy mięsne, oraz wszystko to, co wiąże się chowem i hodowlą oraz utrzymaniem tych ras. Seminarium było zorganizowane przez Ambasadę Królestwa Wielkiej Brytanii w Warszawie, Interational Agriculture and Technology Centre oraz TOP FARMS sp. z o. o.

Kontynuacją współpracy z Ambasadę Królestwa Wielkiej Brytanii w Warszawie był wyjazd przedstawicieli PZHiPBM do Skipton w północnym Yorkshire. Hodowcy i przedstawiciele Związku mieli możliwość zapoznania się z osiągnięciami technicznymi w Wielkiej Brytanii, których głównym celem jest zwiększenie dochodowości produkcji wołowiny.

W związku ze zmianami w PZHiPBM i rezygnacją z pracy Pana Marcina Bekty od 1 września decyzją Zarządu kierownikiem działu ksiąg została Pani Anna Strawa, a redagowanie związkowego biuletynu powierzono Wojciechowi Piaseckiemu.

Na koniec roku w stadach objętych oceną znajdowało się około 25000 szt. matek, co wraz z przychówkiem dawało spory kapitał. Wiązało to się to z koniecznością zatrudnienia nowych pracowników  terenowych i biurowych.

Zastępcą dyrektora ds. handlowych został Pan Ryszard Przekwas pracujący od 15 lat w naszej organizacji.

Do dziąłu oceny i selekcji przyjęto Panią Agnieszkę Grzegorczuk i Pana Arkadiusza Ołtarzewskiego.

Panią  Barbarę Dąbek przyjęto do  działu ksiąg.  Wszyscy nowoprzyjęci pracownicy biurowi i terenowi to absolwenci Akademii Rolniczych.

W 2007 roku odbyło się 11 spotkań Zarządu, na których przyjęto 32 uchwały.

Rok 2006

Wystawa Hodowlana AGROMEK w Danii
80 lecie urodzin Prezesa – list otwarty do członków PZHiPBM *
Rezygnacja Prezesa

*list został rozesłany do wszystkich członków związku i opublikowany biuletynie nr 19 – luty 2006

Liczna grupa naszych hodowców wzięła udział w Wystawie hodowlanej AGROMEK 2006. Podczas pobytu w Danii specjalnie dla hodowców z Polski zorganizowano spotkanie z przedstawicielami duńskiego związku hodowców.

W dniu 5 maja odbyło się doroczne Walne Zgromadzenie członków Związku.

W związku z rezygnacją profesora Henryka Jasiorowskiego z funkcji Prezesa dokonano zmian w Zarządzie. Nowym Prezesem PZHiPBM wybranym w tajnym głosowaniu został Pan Bogdan Konopka, dotychczasowy wiceprezes Zarządu – hodowca bydła rasy Limousine z woj. świętokrzyskiego.

Pożegnanie ustępującego Prezesa profesora Henryka Jasiorowskiego miało uroczysty charakter.

Uczestnicy Walnego Zgromadzenia przyznali profesorowi tytuł Honorowego Prezesa PZHiPBM.
„To najważniejsze wyróżnienie, jakie otrzymałem w swojej karierze zawodowej”- powiedział ustępujący Prezes.

Prezes Bogdan Konopka zgodnie z postulatami członków zajął się działalnością w zakresie obrotu bydłem mięsnym. Warunkiem powodzenia tych działań miała być sprzedaż zwierząt przez Związek.

Decyzją Zarządu PZHiPBM osobą odpowiedzialną za organizację i prowadzenie obrotu został Pan Edward  Kowalski – dyrektor biura. W związku z tym na stanowisko dyrektora Biura PZHiPBM z dniem 1 lipca został powołany Pan Grzegorz Grodzki dotychczasowy główny specjalista ds. selekcji i oceny.

Pod koniec roku Związek zrzeszał 642 hodowców, a liczba krów objętych oceną wynosiła 19 578 szt.

W ciągu roku Zarząd odbył 8 zebrań, na których omawiano działalność Związku i podejmowano uchwały dotyczące przede wszystkim wniosków do Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawach polityki w sektorze bydła mięsnego, spraw hodowli ras mięsnych, spraw współpracy z zagranicznymi Związkami, udziału naszych hodowców w organizacji COPA/COGECA w Brukseli, zmian personalno-organizacyjnych oraz zarządzeń pokontrolnych.

Rok 2005 – Kontrole

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie
Działalność szkoleniowa

Od dwóch lat wykonujemy zadania z zakresu oceny i selekcji samodzielnie. Nie udało się przez ten czas wyprowadzić ksiąg na prostą. Dotychczas w dziale ksiąg pracował jeden pracownik, który też zajmował się kontrolą oceny wartości użytkowej. Inspektorzy z Krajowego Centrum Hodowli Zwierząt w protokołach pokontrolnych dowiedli, że pracownicy Związku nie wykonują należycie swych obowiązków. Kontrolę przeprowadzali Panowie Jacek Dobrowolski, Aleksander Głaz, Krzysztof Jaroszewski, Sławomir Szymański, Pani Hanna Depta. Przeprowadzona kontrola w biurze Związku dotycząca ksiąg i rejestrów również nie wypadła dobrze.

Od marca na stanowisko głównego selekcjonera powołano Pana Grzegorza Grodzkiego, którego nowoczesne spojrzenie na sprawy rolnictwa, oraz doświadczenie zdobyte w czasie zagranicznych praktyk miały szybko zaowocować lepszą pracą selekcjonerów – zootechników. Głównym zadaniem Pana Marcina Bekty, nowo mianowanego kierownika działu, specjalisty od ksiąg i rejestrów hodowlanych miało być uzupełnianie bazy danych. Dodatkowe zatrudnienie dwóch osób dokonujących wpisów oraz współpraca z oddziałami terenowymi miały przynieść zamierzony efekt. Nowi pracownicy terenowi mieli jeszcze lepiej wykonywać prace selekcyjno – zootechniczne na swoim terenie. Szczególnym zadaniem było ważenie cieląt urodzonych, odsadków, krów pierwiastek, oraz buhajów 14-16 miesięcznych. Selekcjonerzy zostali wyposażeni w sprzęt zoometryczny oraz wagi.

Zajmowano się w tym czasie również modyfikacją aktualnego programu komputerowego TAURUS. Jednak zbyt duże koszty oferty ZETO spowodowały, że jej nie przyjęto. W konsekwencji tańszy i według opinii osób odpowiedzialnych za realizację zadań, lepszym miał okazać się program BOS autorstwa profesora Zbigniewa Sobka z Poznania.

Wyniki kontroli Związku wskazały na wiele zaniedbań i braków. Mimo to nadal utrzymano przy Akademiach Rolniczych biura terenowe, które miały mocniej współpracować z Radami Hodowlanymi. W wyniku reorganizacji prac selekcyjnych dotychczasowy dyrektor oddziału został selekcjonerem – zootechnikiem.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbyło się 30 czerwca w Warszawie wyłoniło nowy skład komisji rewizyjnej, który zadeklarował współpracę z Zarządem. W wyniku głosowania do komisji rewizyjnej zostali wybrani: Panowie Lech Stasiak, Jerzy Starczewski oraz Lech Brzozowski.

W trakcie obrad wywiązała się dyskusja dotycząca umowy o współpracy handlowej z francuską grupą AGENA. Zawarcie takiej umowy miało wiązać się z dużymi nakładami finansowymi, a jej realizacja przerastała możliwości Związku.

W związku z rezygnacją Pana Franciszka Surmacza z funkcji wiceprezesa na to stanowisko powołano profesora Aleksandra Dobickiego.

Był to rok intensywnej pracy nowego Zarządu, który spotykał się 7 razy, podejmując 13 nowych uchwał. Od czerwca na wszystkie posiedzenia Zarządu był zapraszany przewodniczący komisji rewizyjnej.

Mimo tak napiętego harmonogramu działań delegacja Zarządu na zaproszenie Związku Hodowców bydła NORDRIND przebywała w Niemczech. Współpraca PZHiPBM ze Związkiem NORDRIND miała stworzyć naszym hodowcom nowe możliwości w zakresie sprzedaży bydła rzeźnego oraz zakupu do Polski bydła hodowlanego.

W tym roku powstał i był realizowany z wykorzystaniem środków funduszu SAPARD program szkoleniowy TWIGGER. Dzięki szkoleniom, które odbyły się w Warszawie, Lublinie, Wrocławiu i Olsztynie hodowcy mogli podnosić swoje kwalifikacje w zakresie chowu i hodowli bydła mięsnego. W listopadzie grupa 45 hodowców wyjechała do Francji. Celem tego wyjazdu było uzupełnienie i utrwalenie wiedzy zdobytej wcześniej, podczas cyklu szkoleniowego.

Związek konsekwentnie realizował również zadania dotyczące szkoleń kadry. I tak nowi pracownicy zatrudnieni w biurze: główny specjalista ds. oceny i selekcji Grzegorz Grodzki  i kierownik działu ksiąg Marcin Bekta odbyli dwutygodniowy kurs na temat oceny i selekcji oraz prowadzenia ksiąg zorganizowany przez NORDRING w landzie Dolnej Saksonii. W czerwcu Zarząd Związku zorganizował szkolenie dla wszystkich etatowych pracowników w Instytucie PAN w Jastrzębcu.

Rok 2004 – Współpraca z Francją


historia2Nowi 
wiceprezesi

W styczniu odbyła się polsko-francuska konferencja na temat możliwości harmonizacji prowadzenia rejestracji i selekcji bydła ras Charolaise i Limousine w Polsce i we Francji. Organizatorem konferencji był Zarząd PZHiPBM. Wśród uczestników ze strony francuskiej udział wzięli: Mourice Lacroix (UCATRC), Bernard Giraud (UALC), Tomasz Krychowski (URCEO), Patrick Holleville (HERD BOOK CHAROLAISE), Francoise Gimet (AGENA). Ze strony polskiej uczestniczyli przedstawiciele MRiRW z ministrem Jerzym Pilarczykiem, prezesi SHiUZ, przedstawiciel KCHZ, pracownicy SGGW, czołowi hodowcy, oraz pracownicy biura. Konferencja otworzyła możliwości ujednolicenia metod prowadzenia selekcji i rejestracji zwierząt w Polsce i Francji. Ze względu na małą populację ras francuskich w Polsce zaistniała konieczność opierania prac hodowlanych na imporcie francuskich zasobów genetycznych. Prezentacje dotyczące oceny wartości użytkowej oraz prowadzenia ksiąg hodowlanych w Polsce bydła ras mięsnych przedstawili: Krzysztof Jaroszewski –  dyrektor biura i Wojciech Piasecki – główny specjalista.

Konferencji przewodniczył Prezes Henryk Jasiorowski.

W związku z koniecznością ukonstytuowania Zarządu i wyboru dwóch wiceprezesów na pierwszym posiedzeniu Zarządu Prezes Henryk Jasiorowski przedstawił kandydaturę Panów: Franciszka Surmacza i Bogdana Konopki. Kandydatury przyjęto jednogłośnie.

Do końca roku odbyły się 4 posiedzenia Zarządu, na których podjęto uchwały dotyczące powołania po. dyrektora biura, kierowników oddziałów regionalnych, koordynatora ds. selekcji. Podjęto uchwałę dotyczącą przepędów i wag w zagrodzie hodowcy.

Z dniem 1 lipca obowiązki p.o. dyrektora biura objął Pan Edward Kowalski, były pracownik Ambasady Polskiej w Rzymie, którego szerokie kontakty dotyczące handlu miały promować polską wołowinę.

We wrześniu w Sieradowicach w gospodarstwie prezesa Bogdana Konopki odbył się zjazd hodowców bydła mięsnego połączony z seminarium na temat chowu i hodowli bydła ras mięsnych. Interesujące referaty wygłosili profesorowie Aleksander Dobicki, Zygmunt Litwińczuk. Historię Sieradowic przedstawił Pan Zalewski znany prezenter prognozy pogody w Polskim Radio. W seminarium uczestniczyli wszyscy pracownicy Związku.

W listopadzie przyjęto do działu ksiąg Pana Marcina Bektę, a w grudniu Panie Annę Strawę i Agatę Antonowicz.

Notowania rynkowe

zobacz starsze

Partnerzy