Zjazdy Regionalne PZHiPBM 2024

REGULAMIN OBRAD Zjazdu Regionalnego Polskiego Związku Hodowców i Producentów Bydła Mięsnego

§1

 1. Zjazdy Regionalne zwołane są przez Zarząd, co najmniej raz na cztery lata, lub też na wniosek 30% hodowców z terenu danego województwa w terminie 30 dni od daty złożenia wniosku.
 2. W obradach  Zjazdów Regionalnych zwanych dalej Zjazdem Regionalnym biorą udział Członkowie Polskiego Związku Hodowców i Producentów Bydła Mięsnego posiadający adres stada na terenie danego województwa. W przypadku stad na terenie kilku województw członek Związku uprawniony jest do brania udziału w Zjeździe Regionalnym w wybranym przez siebie uprzednio  jednym województwie. 
 3.  Każdy członek ma prawo do oddania jednego głosu. Wyklucza się działanie przez pełnomocnika (z wyłączeniem osób wskazanych przez osoby prawne do reprezentacji podmiotu). Pełnomocnictwo powinno być pod rygorem nieważności udzielone na piśmie.
 4. W przypadku gdy pełnomocnictwo udzielone jest przez osobę prawną wykazanie zasad reprezentacji tego podmiotu spoczywa na osobie okazującej pełnomocnictwo udzielone przez ten podmiot.
 5. Czynne i bierne prawo wyborcze posiadają członkowie, którzy posiadają uregulowane zobowiązania finansowe wynikające z członkostwa w Związku. W przypadku, gdy członkiem Związku jest osoba prawna bierne prawo wyborcze w zakresie kandydowania do organów Związku posiadają osoby wskazane przez władze osoby prawnej. Czynne i bierne prawo wyborcze posiada podmiot będący stroną umowy między hodowcą a Związkiem.

§2

Zjazd Regionalny jest prawidłowo zwołany i zdolny do podejmowania uchwał, jeżeli:

 1. Został zwołany za pomocą listów wysłanych na 14 dni przed jego terminem.
 2. W zaproszeniu oznaczono dzień, godzinę, miejsce Zjazdu Regionalnego oraz do zaproszenia dołączono proponowany porządek obrad Zjazdu Regionalnego.

§3

 1. Zjazd Regionalny otwiera Prezes Polskiego Związku Hodowców i Producentów Bydła Mięsnego lub członek Zarządu Związku, po czym spośród osób biorących udział w Zjeździe i mających czynne prawo wyborcze wybiera się Przewodniczącego oraz Sekretarza Zjazdu Regionalnego.

§4

Po objęciu swojej funkcji Przewodniczący Zjazdu Regionalnego poddaje pod głosowanie jawne:

 1. Wybór poszczególnych Komisji Zjazdu Regionalnego.
  • Przyjęcie porządku obrad oraz regulaminu obrad Zjazdu Regionalnego

§5

 1. Zjazd Regionalny wybiera spośród obecnych Członków w zależności od potrzeb i porządku obrad następujące komisje:
  • Mandatowo – Skrutacyjną, w składzie od 2 do 3 osób,
  • Uchwał i Wniosków, w składzie od 1 do 3 osób.
 2. Zadaniem Komisji Mandatowo – Skrutacyjnej jest:
  • Sprawdzenie prawidłowości zwołania i tym samym zdolności do podejmowania uchwał Zjazdu Regionalnego oraz list obecności Członków, oraz przedstawienie sprawozdania i wniosków w tych sprawach.
  • Przeprowadzanie głosowań jawnych i tajnych oraz ustalanie i ogłaszanie ich wyników Zjazdowi Regionalnemu.
 3. Zadaniami Komisji Uchwał i Wniosków jest:
  • Przyjmowanie i rozpatrywanie wniosków i propozycji oraz opracowanie ich ostatecznej treści zgodnej z intencją wnioskodawcy i przedstawienie ich Zjazdowi Regionalnemu.
  • Opracowanie projektów uchwał i przedstawienie ich Zjazdowi Regionalnemu

§6

 1. Obrady Zjazdu Regionalnego prowadzi Przewodniczący Zjazdu Regionalnego, który  czuwa także nad prawidłowym przebiegiem obrad.
 2. Każdą sprawę zamieszczoną w porządku obrad referuje wyznaczona osoba. Po zreferowaniu spraw zamieszczonych w porządku obrad Przewodniczący otwiera dyskusję.
 3. Ustalenie głosu w dyskusji następuje w kolejności zgłoszeń.
 4. Poza kolejnością Przewodniczący może udzielić głosu Prezesowi, Członkom Zarządu lub Dyrektorowi Biura.
 5. W sprawach formalnych Przewodniczący udziela głosu poza kolejnością zgłoszeń, a wnioski w tych sprawach poddaje pod głosowanie przed innymi wnioskami. Za formalne uważa się sprawy dotyczące sposobu obradowania i głosowania. W sprawach formalnych mogą zabierać głos tylko uczestnicy uzasadniający głosowanie za lub przeciw wnioskowi, ograniczając powyższe do dwóch wystąpień każdej ze stron.
 6. Wystąpienie w dyskusji nie powinno trwać dłużej niż 5 minut. Uczestnik zabierający głos po raz drugi w tej samej sprawie może przemawiać nie dłużej niż 3 minuty.
 7. Po zakończeniu dyskusji Przewodniczący Zjazdu Regionalnego poddaje przedstawione projekty uchwał lub wnioski pod głosowanie.

§7

 1. Do kompetencji Zjazdu Regionalnego należy wybór delegatów na Walne Zgromadzenie Delegatów, uchwalenie regulaminu obrad, wybór Przewodniczącego Zjazdu oraz Sekretarza, składanie wniosków do Walnego Zgromadzenia Delegatów Związku oraz Zarządu. Zjazd Regionalny może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych w przyjętym porządku obrad.
 2. Uchwały są podejmowane zwykłą większością ważnych głosów.
 3. Głosowanie nad uchwałami odbywa się jawnie.
 4. Głosowanie przeprowadza się poprzez zliczenie głosów na “TAK” i na “NIE”. Osoby posiadające czynne prawo wyborcze oddają swój głos w głosowaniu jawnym poprzez podniesienie mandatu lub ewentualnie w inny sposób ustalony przez Przewodniczącego Zjazdu Regionalnego.
 5. Na wniosek większości członków posiadających czynne prawo wyborcze obecnych na Zjeździe Regionalnym, tajne głosowanie może być przeprowadzone w każdej sprawie.
 6. Głosowanie tajne odbywa się przez złożenie do urny karty wyborczej, na której głosujący stawia znak “X”. Głos, w którym głosujący nie postawił znaku “X” w kratce lub postawił więcej niż jeden znak „X” uważa się za nieważny. Głosowanie dotyczące wyboru delegatów na Walne Zgromadzenie Delegatów Związku odbywa się na zasadach określonych w §8 Regulaminu Zjazdu.

§8

 1. Wybór delegatów na Walne Zgromadzenie Delegatów odbywa się w głosowaniu jawnym spośród kandydatów posiadających bierne prawo wyborcze zgłoszonych podczas obrad Zjazdu Regionalnego, którzy wyrazili swą zgodę na kandydowanie na delegata na Walne Zgromadzenie Delegatów. Na wniosek większości zebranych członków posiadających czynne prawo wyborcze głosowanie może zostać przeprowadzone w sposób tajny.
 2. Przewodniczący Zjazdu ogłasza liczbę delegatów na Walne Zgromadzenie Delegatów jaką uprawniony jest zgodnie ze Statutem Związku wybrać Zjazd.
 3. Kandydatów na delegatów na Walne Zgromadzenie Delegatów zgłaszają osoby obecne na Zjeździe posiadające czynne prawo wyborcze. Zgłoszenia dokonuje się do Komisji Mandatowo – Skrutacyjnej.  
 4. Komisja Mandatowo – Skrutacyjna po otrzymaniu pisemnej zgody kandydatów na kandydowanie sporządza zbiorczą, alfabetyczną listę kandydatów i przedstawia ją Zjazdowi poprzez jej odczytanie.
 5. Kandydaci na delegatów nie mogą być jednocześnie członkami Komisji Mandatowo – Skrutacyjnej.
 6. Po odczytaniu listy kandydatów w sposób określony w ust. 4 powyżej Przewodniczący zarządza głosowanie nad poszczególnymi kandydaturami.
 7. Głosowanie nad delegatami odbywa się pojedynczo poprzez głosowanie nad każdym z kandydatów osobno.
 8. Osoby posiadające czynne prawo wyborcze oddają swój głos w głosowaniu jawnym poprzez podniesienie mandatu lub ewentualnie w inny sposób ustalony przez Przewodniczącego. Głosowanie przeprowadza się poprzez zliczenie głosów na “TAK”, oraz głosów na “NIE”.
 9. W przypadku głosowania tajnego, głosowanie nad poszczególnymi kandydaturami na delegata bądź delegatów przeprowadza się za pomocą karty wyborczej, na której osoba posiadająca czynne prawo wyborcze stawia znak „X”  w kratce przy imieniu i nazwisku kandydata, bądź kandydatów jeśli Zjazd uprawniony jest do wyboru więcej niż jednego kandydata. Głosy oddane poprzez zaznaczenie na karcie wyborczej wyboru kandydata w sposób inny niż poprzez wstawienie znaku „X” przy imieniu i nazwisku kandydata są głosami nieważnymi. Oddanie głosów poprzez wstawienie na karcie wyborczej znaku „X” przy imieniu i nazwisku kandydatów w liczbie większej niż liczba kandydatów, do wyboru których uprawniony jest Zjazd, ogłoszona przez Przewodniczącego są głosami nieważnymi (w całości).
 10. Wybory na delegata/delegatów na Walne Zgromadzenie Delegatów wygrywa kandydat/kandydaci, którzy uzyskali w wyborach największą liczbę ważnie oddanych głosów na TAK.
 11. W przypadku uzyskania przez kilku kandydatów jednakowej liczby głosów o wyborach na delegata na Walne Zgromadzenie Delegatów Polskiego Związku Hodowców i Producentów Bydła Mięsnego decyduje powtórne głosowanie tylko na tych kandydatów. Powtórne głosowania w takim przypadku przeprowadza się aż do uzyskania przez jednego z kandydatów przewagi ważnie oddanych głosów na TAK.
 12. Liczbę  delegatów wybieranych przez Zjazd Regionalny określa Statut.

§9

 1. Sprawy dotyczące sposobu i przebiegu obrad nieuregulowane w niniejszym Regulaminie rozstrzyga Przewodniczący Zjazdu Regionalnego.
 2. Z przebiegu obrad sporządza się protokół, który podpisuje Przewodniczący Zjazdu Regionalnego oraz Sekretarz Zjazdu Regionalnego.
 3. Integralną część protokołu Zjazdu Regionalnego stanowią załączone protokoły Komisji, listy obecności, dowody zwołania Zjazdu Regionalnego.
 4. Protokół winien być sporządzony i podpisany w ciągu kolejnych 14 dni od daty Zjazdu Regionalnego.
 5. Protokół winien zawierać:
  • datę i miejsce obrad,
  • liczbę obecnych, uczestniczących w Zjeździe Regionalnym,
  • porządek obrad,
  • stwierdzenie prawidłowości zwołania i tym samym zdolności do podejmowania uchwał  Zjazdu Regionalnego,
  • podjęte uchwały z ilością głosów oddanych na każdą uchwałę i ewentualne sprzeciwy zgłoszone do uchwały,
  • zgłoszone wnioski,
  • oświadczenia zgłoszone do protokołu,
  • streszczenie przebiegu dyskusji,
  • szczegółowe wyniki wyborów (wraz z liczbą głosów uzyskanych przez każdego z kandydatów na Delegata) .
 6. Protokół Zjazdu Regionalnego jest jawny dla Członków Polskiego Związku Hodowców i Producentów Bydła Mięsnego z tego regionu i udostępniany każdorazowo na wniosek Członka Polskiego Związku Hodowców i Producentów Bydła Mięsnego w siedzibie Polskiego Związku Hodowców i Producentów Bydła Mięsnego.

§10

Regulamin Zjazdu Regionalnego wchodzi w życie z chwilą jego uchwalenia przez Zjazd Regionalny i obowiązuje do czasu jego uchylenia lub zmiany.

Uchwały o uchyleniu lub zmianie niniejszego Regulaminu są podejmowane zwykłą większością głosów.  

Notowania rynkowe

zobacz starsze

Partnerzy