Regulaminu określającego prawa i obowiązki Hodowców bydła raz PZHiPBM w zakresie realizacji programów hodowlanych

REGULAMIN określający prawa i obowiązki hodowców bydła uczestniczących w programach hodowli realizowanych przez Polski Związek Hodowców i Producentów Bydła Mięsnego (PZHiPBM) oraz prawa i obowiązki Polskiego Związku Hodowców i Producentów Bydła Mięsnego wykonującego zadania związane z realizacją programów hodowlanych zatwierdzony Uchwałą Zarządu PZHiPBM z dnia 12 grudnia 2019 r.

Postanowienia ogólne

Wszyscy hodowcy bydła mięsnego uczestniczący w programach hodowlanych realizowanych przez PZHiPBM mają równe prawa w odniesieniu do możliwości realizowania programów hodowlanych, w szczególności poddawania zwierząt ocenie oraz wpisywaniu do odpowiedniej sekcji księgi hodowlanej.

§1. Hodowcy mają prawo:

 1. Do uzyskiwania od pracowników PZHiPBM niezbędnych informacji i wyjaśnień związanych z realizacją programów hodowlanych.
 2. Do uzyskania merytorycznej pomocy w doborze materiału hodowlanego.
 3. Wszyscy hodowcy, zarówno zrzeszeni jak i nie zrzeszeni w PZHiPBM mają prawo do jednakowego traktowania w zakresie realizacji usług związanych z prowadzeniem oceny wartości użytkowej bydła i ksiąg hodowlanych. Wszelkie stosowane w tym zakresie działania PZHiPBM są prowadzone solidarnie.

§2. Hodowcy mają obowiązek:

 1. Przestrzegania postanowień i zasad programów hodowlanych, w szczególności dotyczących wpisywania zwierząt do ksiąg, poddawania ich ocenie wartości użytkowej oraz zakazów i nakazów dotyczących wykorzystania zwierząt w rozrodzie, a wynikających z programów hodowlanych oraz przepisów prawa.
 2. Udzielania na żądanie PZHiPBM informacji dotyczących realizacji przez hodowcę programu hodowlanego oraz umożliwienia dostępu do dokumentacji hodowlanej prowadzonej przez hodowcę (związanej z realizacją programów hodowlanych), określonej w programach hodowlanych, w szczególności:
  • świadectw pokrycia/unasienniania jałówki/krowy,
  • świadectw zootechnicznych krajowych i zagranicznych
  • wyników badań potwierdzających pochodzenie po parach rodzicielskich – ekspertyz DNA.
 3. Uiszczania opłat za czynności związane z realizacją programów hodowlanych, wykonywanych przez PZHiPBM, zgodnie z aktualnie obowiązującym cennikiem, dostępnym na stronie internetowej PZHiPBM (https://www.bydlo.com.pl).
 4. Poddania ocenie użytkowości wszystkich zwierząt reprezentujących typ użytkowy mięsny w posiadanym przez siebie stadzie.
 5. Utrzymywania posiadanych zwierząt w warunkach odpowiadających zasadom dobrostanu dla bydła o mięsnym typie użytkowania, zapewnienia im optymalnego żywienia, właściwego do zaspokojenia potrzeb bytowych i produkcyjnych, a także umożliwiającego wykazanie niesionego potencjału genetycznego w zakresie cech użytkowych wskazanych w programie hodowlanym danej rasy, utrzymywania w gospodarstwie młodych zwierząt do wieku pozwalającego na określenie parametrów wykazanych w programach hodowlanych, stosowania w stadzie wyłącznie rozrodu kontrolowanego.
 6. Posiadania na wyposażeniu gospodarstwa lub dysponuje możliwością zastosowania w nim urządzeń pomocniczych, służących do przeprowadzania czynności związanych z realizacją programów hodowlanych.
 7. Zapewnienia bezpieczeństwa pracownikom PZHiPBM wykonującym czynności związane z prowadzeniem oceny użytkowości i prac selekcyjnych, jak również pracownikom przeprowadzającym kontrolę, poprzez stosowanie przepędów/ poskromów, a także poprzez właściwe traktowanie zwierząt oraz eliminowanie z hodowli osobników agresywnych.

§3. Hodowcy

 1. Powinni stosować się do uchwał i wytycznych właściwych władz statutowych oraz obowiązujących dokumentów PZHiPBM dotyczących realizacji programów hodowlanych.
 2. Mogą korzystać z publikacji wydawanych przez PZHiPBM oraz z celowych funduszy PZHiPBM, na zasadach określonych w przepisach wewnętrznych PZHiPBM, dotyczących tych funduszy.

§ 4. PZHiPBM ma prawo do:

 1. Doskonalenia hodowli i chowu bydła mięsnego na obszarze realizowania programów hodowlanych.
 2. Podejmowania stosownych działań w celu rozwoju liczebności, a także utrzymania istniejących krajowych populacji ras bydła mięsnego na poziomie minimalnym do realizowania programów hodowlanych.
 3. Wnioskowania w sprawie zmian w programach hodowlanych do ministra właściwego do spraw rolnictwa.

 § 5. Obowiązki PZHiPBM:

 1. Realizacja programów hodowlanych opublikowanych na stronie internetowej https://www.bydlo.com.pl/
 2. Podejmowanie działań w celu promowania hodowli ras bydła mięsnego objętych programami hodowlanymi.
 3. Współdziałanie z podmiotami publicznymi i niepublicznymi w doskonaleniu hodowli i chowu bydła mięsnego.
 4. Reprezentowanie interesów hodowców bydła ras mięsnych objętych programami hodowlanymi w kontaktach z organami administracji rządowej i samorządowej oraz ze związkami i organizacjami zagranicznymi związanymi z hodowlą bydła mięsnego.
 5. Udzielanie merytorycznej pomocy wszystkim hodowcom, których stada znajdują się pod oceną wartości użytkowej PZHiPBM w zakresie doboru materiału hodowlanego.
 6. Współpraca z właściwymi władzami w zakresie realizowanych programów hodowlanych.
 7. Organizowanie wystaw, pokazów bydła mięsnego.
 8. Udzielanie porad i pomocy fachowej wszystkim hodowcom,  z którymi PZHiPBM podpisał umowę na prowadzenie oceny wartości użytkowej, organizowanie dla nich szkoleń w zakresie hodowli i chowu bydła mięsnego, przygotowania do wystaw, wykładów i wyjazdów specjalistycznych.
 9. Popularyzowanie czasopism fachowych, wydawanie i publikowanie własnych czasopism, książek oraz utrzymywanie stron internetowych.

§ 6. Rozstrzyganie sporów między hodowcami uczestniczącymi w programach hodowlanych, a PZHiPBM.

 1. Hodowca może złożyć odwołanie dotyczące:
  1. braku wpisu lub wpisu swojego zwierzęcia do księgi,
  2. przeprowadzenia oceny wartości użytkowej swojego zwierzęcia niezgodnie z przepisami programu hodowlanego,
  3. wyniku oceny budowy i umięśnienia,
  4. wszelkich pozostałych kwestii i działań, do których odnosi się realizowany dla danej rasy Program hodowlany.
 2. Hodowca składa odwołanie w następujących terminach:
  1. W sprawach kwestionowanych działań, o których mowa w ust. 1 pkt a‐d najpóźniej do 7 dni roboczych po przeprowadzeniu oceny  lub otrzymanego świadectwa wpisu do księgi lub jego braku.
 3. Odwołania zgłoszone po upływie terminu  określonego w ust. 2 pkt a. nie będą rozpatrywane.
 4. Odwołanie określone w ust. 2  składa się na piśmie, mailowo lub listownie, wraz z uzasadnieniem, do biura PZHiPBM; uzasadnienie powinno zawierać wskazanie okoliczności, zaistnienie których spowodowało wniesienie odwołania.
 5. Odwołania rozpatruje dyrektor biura PZHiPBM w porozumieniu z kierownikiem   właściwego działu.
 6. W przypadku opisanym w ust. 1 pkt b. i c. dyrektor biura PZHiPBM może podjąć decyzję o ponownym komisyjnym przeprowadzeniu oceny. W toku odwołania, w terminie do 14 dni – od daty wpływu odwołania do biura PZHiPBM, powołuje
  3-osobową komisję, w skład której wchodzi kierownik odpowiedniego działu oraz dwóch zootechników – selekcjonerów z innych rejonów działania. Komisja przeprowadza ocenę w ciągu 14 dni od daty jej powołania. Na okoliczność przeprowadzenia oceny komisja sporządza stosowny protokół, który przedkłada dyrektorowi biura PZHiPBM, niezwłocznie po jego podpisaniu. Protokół winien być podpisany również przez hodowcę lub osobę przez niego upoważnioną. Na podstawie otrzymanego protokołu, w uzasadnionych przypadkach, dyrektor biura PZHiPBM zleca odpowiedniemu pracownikowi aktualizację danych o zwierzętach hodowlanych w elektronicznej bazie danych oraz stosowną adnotację i korektę w dokumentach źródłowych.
 7. W przypadku ust. 1 pkt a i d. dyrektor biura PZHiPBM powołuje  komisję spośród pracowników biura, której zleca zbadanie sprawy i ewentualnie jej wyjaśnienie. Tryb postępowania w tych przypadkach będzie uzależniony od charakteru odwołania,
  z zachowaniem terminu 14 dni.
 8. PZHiPBM jest zobligowany do powiadomienia (listownie lub e-mailowo) hodowcy zgłaszającego odwołanie o wyniku przeprowadzonych czynności wyjaśniających oraz o podjętych decyzjach w tym zakresie, w ciągu 14 dni od daty podpisania protokołu.
 9. Rozstrzygnięcia dyrektora PZHiPBM są ostateczne.

Notowania rynkowe

zobacz starsze

Partnerzy