Walne Zgromadzenie Delegatów PZHiPBM – relacja

25 września 2021 r. w Audytorium im. J. Mikułowskiego – Pomorskiego Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego przy ul. Rakowieckiej w Warszawie odbyło się Walne Zgromadzenie Delegatów Polskiego Związku Hodowców i Producentów Bydła Mięsnego.

Na przewodniczącego wybrano Jacka Klimzę, a sekretarzem została Bogna Hupa.

W sprawozdaniu z działalności zarządu, przedstawionym przez Prezesa, znalazły się najważniejsze działania podejmowane w 2020 roku. Delegaci wysłuchali również sprawozdanie finansowe za ubiegły rok oraz sprawozdania Komisji Rewizyjnej, która wnioskowała o udzielenie absolutorium Zarządowi z wykonywania obowiązków w roku 2020.

Delegaci zatwierdzili sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2020, wykazujące dodatni wynik finansowy.

Udzielono absolutorium członkom Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej z wykonywania obowiązków w 2020 roku.

W wyborach uzupełniających do Komisji Rewizyjnej wybrano Panią Krystynę Plata – hodowczynię z województwa pomorskiego.

Delegacji zatwierdzili również zmiany w Statucie Polskiego Związku Hodowców i Producentów Bydła Mięsnego. Najważniejszą z nich jest dodanie zapisu o działaniu w zakresie ochrony oraz dobrostanu zwierząt. Zapis ten pozwoli przeszkolić hodowców w zakresie ustawy o ochronie zwierząt jak również umożliwi Polskiemu Związkowi Hodowców i Producentów Bydła Mięsnego  być stroną w postępowaniach administracyjnych. Będziemy mogli reprezentować rolników, którym często brakuje wiedzy prawnej lub też furtek z jakich korzystają NGOsy, które często traktują swoją działalność nie jako pomoc zwierzętom ale dobre źródło utrzymania.

W czasie przewidzianym na dyskusję poruszano problemy branży. Dyskusja i wymiana doświadczeń Delegatów z całą pewnością przyczyni się do refleksji nad tworzeniem nowych strategii dalszego rozwoju Związku.

Notowania rynkowe

zobacz starsze

Partnerzy