ZAPYTANIE OFERTOWE dotyczące  składu, przygotowania do druku oraz wydruku kwartalnika BYDŁO MIĘSNE

I ZAMAWIAJĄCY:
Polski Związek Hodowców i Producentów Bydła Mięsnego
Ul. Rakowiecka 32
02-532 Warszawa

II TRYB ZAMÓWIENIA
Zamówienie będzie udzielane w trybie postępowania ofertowego – zasada konkurencyjności.

Kod i nazwa CPV:
79822500-7  Usługi projektów graficznych
79960000-1  Usługi fotograficzne i pomocnicze
79822000-2  Usługi składu
39294100-0  Artykuły informacyjne i promocyjne

III PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA I JEGO OPIS:

Przedmiot zamówienia obejmuje:

Skład, korekta, przygotowanie do druku oraz druk kwartalnika specjalistycznego PZHiPBM „BYDŁO MIESNE” ISSN 2300-9810 9772300981709
Specyfikacja druku:

 • nakład: 4x 1500 szt.
 • format A4 pionowy
 • okładka i wnętrze zadruk kolorowy z dwóch stron
 • papier – okładka kreda mat 250 g, wnętrze kreda mat 90 g
 • 56 stron
 • oprawa zeszytowa na 2 zszywki
 • szycie po krótkim boku wraz z wszywkami oczkowymi
 • uwzględnienie oznakowania katalogu logotypami PZHiPBM
 • Właściwy druk katalogów musi być poprzedzony wydrukowaniem i akceptacją proofa przez Zamawiającego.

Zapytanie ofertowe jest skierowane do podmiotów czynnie prowadzących działalność gospodarczą, tj. osób fizycznych, jednostek organizacyjnych posiadających zdolność prawną, bądź osób prawnych prowadzących działalność gospodarczą (weryfikowane poprzez wgląd do CEIDG/KRS).

V WARUNKI SKŁADANIA OFERT W POSTĘPOWANIU:

 1. Brak możliwości składania ofert częściowych.
 2. Oferty należy składać drogą elektroniczną, przy pomocy wiadomości e-mail wysłanej na adres bydlo@bydlo.com.pl. Treść oferty powinna znajdować się w wiadomości e-mail lub w załączniku pozbawionym możliwości edycji.  Potwierdzenie prosimy wysłać w formie pisemnej na adres firmy.
 3. Czas związania ofertą – do końca terminu jej ważności określonego w zapytaniu ofertowym.
 4. Wykonawca złoży oświadczenia o braku powiązań osobowych i kapitałowych w stosunku do Zamawiającego.
 5. Wnioskodawca złoży oświadczenie o zdolności do wykonania zadania.
 6. Wykonawca złoży szczegółową specyfikację opłat, z której musi wynikać rozkład poszczególnych kwot stanowiących całość kosztów za wykonanie usługi.
 7. Termin ważności oferty do 15.02.2018r.
 8. Oferty należy składać w języku polskim
 9. Oferta winna być podpisana przez osoby upoważnione do podpisania oferty.
 10. Oferty musi zawierać cenę całkowitą netto i brutto wyrażoną w PLN z uwzględnieniem cen jednostkowych, termin wykonania zamówienia liczony w dniach kalendarzowych, termin płatności.
 11.  Wszelkie koszty związane ze złożeniem oferty ponosi Wykonawca.

VI ZAKRES WYKLUCZENIA WYKONAWCÓW Z POSTĘPOWANIA

Z postępowania wykluczone są podmioty powiązane z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo tj. przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzaniem procedury wyboru wykonawcy, a wykonawcą, polegające w szczególności na:

 1. uczestniczeniu w spółce, jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
 2. posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,
 3. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
 4. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
 5. Zamawiający w celu potwierdzenia spełnienia w/w warunków wymaga przedłożenia oświadczeń stanowiących załączniki do zapytania ofertowego.

VII TERMIN I WARUNKI REALIZACJI ZAMÓWIENIA

Termin realizacji zamówienia: 21 dni kalendarzowych od daty otrzymania materiałów od redaktora naczelnego kwartalnika. Druk kwartalnika będzie odbywał się w nr I-do 15 marca 2018, II- do 15 czerwca 2018, III-do 15 września 2018, IV- do 30 listopada 2018.

VIII KRYTERIA OCENY OFERTY

RAZEM 100 pkt. = 100 pkt. cena usługi netto/brutto

Zastosowane wagi dla kryteriów:

Kryterium 1 – Cena usługi netto/brutto – waga 100 pkt.
Opis sposobu przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium oceny oferty:

Kryterium 1 – Cena usługi netto/brutto oznacza punktowanie max 100 pkt za najniższą cenę netto/brutto usługi: Liczba punktów dla badanej oferty (PB) zostanie obliczona wg następującego wzoru: PB = (Cena netto/brutto oferty najtanszej/Cena netto/brutto oferty badanej) x 100 pkt.

Zleceniobiorca, który uzyska najwyższą liczbę punktów w ocenie wszystkich kryteriów i jego oferta będzie spełniała wszystkie warunki zamówienia określone w punkcie V Warunki składania ofert w postępowaniu  i wymagania zamówienia określone w punkcie II Przedmiot zamówienia i jego opis, zostanie wybrany do realizacji zamówienia.

IX WARUNKI ZMIANY UMOWY

Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy, w przypadku gdy nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy.
Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy w przypadku, gdy zmiana nie prowadzi do zmiany charakteru umowy i zostały spełnione łącznie następujące warunki:

konieczność zmiany umowy spowodowana jest okolicznościami, których Zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć
wartość zmiany nie przekracza 50% procent wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie.

X DODATKOWE UWAGI I POSTANOWIENIA

Z uwagi na fakt, że niniejsze Zapytanie ofertowe zostało opublikowane przed podpisaniem umowy o dofinansowanie Zamawiający zastrzega sobie możliwość odwołania lub zmiany zapytania ofertowego bez podania przyczyny.

XI  TERMIN SKŁADANIA OFERT:

Do dnia:31.01.2017r.

liczy się data wpływu e-maila na adres  bydlo@bydlo.com.pl

Skan wypełnionego i podpisanego formularza ofertowego należy przesłać na adres mailowy oraz w oryginale pocztą listową/kurierską.

Poczta tradycyjna (adres do korespondencji):
Polski Zwiazek Hodowców i Producentów Bydła Mięsnego

Ul. Rakowiecka 32, 02-532 Warszawa

Poczta elektroniczna:
Adres e-mail: bydlo@bydlo.com.pl

ZAPYTANIE OFERTOWE kwartalnik

Notowania rynkowe

zobacz starsze

Partnerzy