Zapytanie ofertowe nr 1/FPMW/2022.

Informujemy o wyborze oferty w zapytaniu ofertowym nr 1/FPMW/2022 ogłoszonym przez Polski Związek Hodowców i Producentów Bydła Mięsnego dotyczącym częściowej organizacji i obsługi, przedsięwzięcia pn. „V Krajowa Wystawa Bydła Mięsnego”, która ma mieć miejsce w dniach 3-4 września 2022 r. w Częstochowie
w woj. śląskim.

Zadanie jest związane z przeprowadzeniem konkurencyjnego trybu wyboru wykonawców na realizację części zadania pn.: „V Krajowa Wystawa Bydła Mięsnego”.

Postępowanie prowadzone jest zgodnie z:

– Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 26 czerwca 2017 r.
w sprawie szczegółowych warunków i trybu udzielania wsparcia finansowego
z funduszy promocji produktów rolno-spożywczych (Dz.U. z 2020 r. poz. 2244),
– Ustawą z dnia 22 maja 2009 roku o funduszach promocji produktów rolno-spożywczych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1496),
– Ustawą z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz. U. z 2020 r. poz. 1740,
z późn.zm.), w szczególności art. 701 – 705
– Zasadami obsługi funduszy promocji produktów rolno-spożywczych – zał. do Zarządzenia Nr 06/2022/Z Dyrektora Generalnego KOWR z dnia 20.01.2022 r.

Liczba złożonych ofert – 1
Liczba ofert odrzuconych – brak

W toku postępowania wyłoniono ofertę złożoną przez Śląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Częstochowie, ul. Wyszyńskiego 70/126, 42-200 Częstochowa.

Zapytanie ofertowe nr1/FPMW/2022 z dnia 11.07.2022 r. (dotyczy częściowej organizacji i obsługi, przedsięwzięcia pn. V Krajowa Wystawa Bydła Mięsnego, które ma mieć miejsce w Częstochowie w woj. śląskim w dniach 3- 4 września 2022r.)

Podstawa prawna:

Postępowanie prowadzone jest zgodnie z:

 • Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 26 czerwca 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu udzielania wsparcia finansowego z funduszy promocji produktów rolno-spożywczych (Dz.U. z 2020 r. poz. 2244),
 • Ustawą z dnia 22 maja 2009 roku o funduszach promocji produktów rolno-spożywczych (t.j.: Dz. U. z 2021 r., poz. 1496),
 • Ustawą z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks Cywilny (t.j.: Dz. U. z 2020r. poz. 1740, z późn. zm.), w szczególności art. 701 – 705,
 • Zasadami obsługi funduszy promocji produktów rolno-spożywczych – zał. do Zarządzenia Nr 06/2022/Z Dyrektora Generalnego KOWR z dnia 20.01.2022 r.

I. ZAMAWIAJĄCY

Polski Związek Hodowców i Producentów Bydła Mięsnego
ul. Rakowiecka 32
02-532 Warszawa
NIP: 527-20-04-291, REGON: 011639653, KRS: 0000100924

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest częściowa organizacja i obsługa, przedsięwzięcia pn. „V Krajowa Wystawa Bydła Mięsnego”, które ma mieć miejsce w dniach 3-4 września 2022r w Częstochowie w woj. śląskim.

Opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.

III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

3-4 września 2022 r.

IV WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

1. W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy złożą pisemne oświadczenie, iż: nie są w stanie upadłości, likwidacji itp.

2. W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy w okresie ostatnich pięciu lat, przed upływem terminu składnia ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie) zorganizowali należycie trzy wystawy o podobnym charakterze (np. krajowym/regionalnym).

3. Oferent zobowiązany jest do złożenia oferty według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do niniejszego zapytania.

4. Oferty nie spełniające warunków udziału w postępowaniu zostaną odrzucone i nie będą podlegać dalszej ocenie.

5. Dokonanie oceny spełnienia warunków będzie odbywało się na podstawie złożonego oświadczenia
i wykazu przeprowadzonych wystaw/pokazów w przeciągu ostatnich 5 lat.

Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego.

V. PRZESŁANKI DO ODRZUCENIA OFERTY

Oferta zostanie odrzucona jeżeli:

– jej treść nie odpowiada treści zapytania ofertowego

– nie spełnia warunków udziału w postępowaniu

– wykonawcą zadania jest osoba fizyczna, o której mowa w § 8 ust.3 rozporządzenia z dnia 26 czerwca 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu udzielania wsparcia finansowego z funduszy promocji produktów rolno-spożywczych.

Zgodnie z paragrafem 8 ust 3 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 26 czerwca 2017 roku w sprawie szczegółowych warunków i trybu udzielenia wsparcia finansowego z funduszu promocji produktów rolno-spożywczych wykonawcą zadania przedstawionego w niniejszym zapytaniu ofertowym nie może być osoba fizyczna, która:

1.pełni funkcję członka komisji zarządzającej funduszu promocji;

2.pełni funkcję członka organu zarządzającego lub nadzorczego podmiotu, któremu udzielono wsparcia;

3.jest osobą upoważnioną do zaciągania zobowiązań w imieniu podmiotu, któremu udzielono wsparcia, lub osobą wykonującą w jego imieniu czynności związane z procedurą wyboru wykonawcy;

4.pozostaje w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli, z osobą pełniącą funkcje, o których mowa w pkt 1–3.

– zostanie złożona po terminie.

VI. KRYTERIA WYBORU OFERTY

Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty w oparciu o kryteria:

 1. cena – 90 %
 1. termin płatności – 10%

W przypadku tego kryterium będzie brane pod uwagę termin płatności jaki zostanie zaproponowany za wykonane usługi. Termin płatności nie może być krótszy niż 14 dni.

Ocena przyznania punktów wygląda następująco.

Zaproponowany termin płatności 14 dni – 5 pkt

Zaproponowany termin płatności 30 dni – 10 pkt

W przypadku zaproponowanego terminu płatności pomiędzy 14 a 29 dni liczba punktów zostanie przyznana jak za 14 dni. W przypadku zaproponowanego terminu płatności powyżej 30 dni liczba punktów za to kryterium zostanie przyznana jak za 30 dni.

Za najkorzystniejszą ofertę zostaną uznana oferta, która w wyniku oceny otrzyma największą liczbę punktów stanowiących sumę punktów za kryterium „cena” i kryterium „termin płatności”. Maksymalna ilość punktów, którą można osiągnąć – po przeliczeniu ilości punktów przyznanych za kryterium „cena” oraz „termin płatności” wynosi 100.

Pc = C + T

Gdzie:

Pc – punkty całkowite za kryterium „cena” i „termin płatności”,

C – ilość punktów uzyskanych za kryterium „cena”,

T – przyznana ilość punktów za kryterium „termin płatności”.

Brak wyraźnej deklaracji będzie skutkował przyznaniem 0 punktów za dane kryterium.

VII. WYBÓR OFERTY

 1. Postępowanie prowadzone na drodze konkurencyjnego wyboru wykonawców może zostać zakończone bez wyboru oferty:
 1. kiedy wszystkie złożone oferty będą podlegać odrzuceniu,
 2. kiedy nie wpłynie żadna oferta,
 3. bez podania przyczyny.
 1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do niedokonania wyboru najkorzystniejszej oferty bez podania przyczyny. Zamawiający ma prawo do zakończenia konkurencyjnego trybu wykonawców w każdym czasie, bez wyboru jakiegokolwiek oferenta bez podania przyczyny.
 1. Oferentom nie przysługuje wobec zamawiającego jakiekolwiek roszczenie z tego tytułu. Od podjętej decyzji nie przysługuje odwołanie. Wszelkie pisma składane przez Wykonawców, mające charakter odwołań od rozstrzygnięć Zamawiający pozostawi bez rozpatrzenia.
 2. W przypadku, gdy wybór najkorzystniejszej oferty nie byłby możliwy z uwagi na fakt, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie i warunkach, Zamawiający wezwie tych Oferentów, do złożenia w terminie minimum 3 dni ofert dodatkowych.
 3. Oferenci składając oferty dodatkowe, nie mogą oferować cen wyższych niż zaoferowane
  w złożonych wcześniej ofertach podstawowych.
 4. Z Oferentem zostanie zawarta umowa w formie pisemnej, niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty. Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

Wybór oferty nastąpi 22 lipca 2022 r. w siedzibie Polskiego Związku Hodowców i Producentów Bydła Mięsnego w Warszawie ul. Rakowiecka 32.

VIII. WYMAGANE DOKUMENTY

 1. Podpisane oświadczenia stanowiące załącznik nr 2 do zapytanie ofertowego.
 2. Podpisany formularz ofertowy stanowiący załącznik nr 3 do zapytania ofertowego.
 3. Wykaz przeprowadzonych wystaw/pokazów w przeciągu ostatnich 5 lat.
 4. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych.

IX. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

Zgodnie z Zasadami obsługi funduszy promocji produktów rolno-spożywczych (zał. do Zarządzenia Nr 06/2022/Z Dyrektora Generalnego KOWR z dnia 20.01.2022 r.) termin na złożenie oferty nie może być krótszy niż 7 dni od dnia upublicznienia zapytania ofertowego na stronie internetowej, wysłania e-mailem lub daty doręczenia osobistego (potwierdzenie odbioru).

 1. Prosimy o przesłanie swojej oferty za pośrednictwem poczty tradycyjnej, elektronicznej (bydlo@bydlo.com.pl) lub osobiście na adres: ul. Rakowiecka 32, 02-532 Warszawa do dnia 21 lipca 2022 r. do godz. 10.00.
 2. W przypadku przesyłek pocztowych liczy się data wpływu do siedziby zamawiającego.

X. INNE POSTANOWIENIA

 1. Termin związania ofertą: 30 dni.
 2. Postępowanie prowadzone jest w trybie konkurencyjnego wyboru wykonawców, zgodnie
  z zasadami obsługi funduszu promocji produktów rolno-spożywczych stanowiących załącznik do Zarządzenia Nr 06/2022/Z Dyrektora Generalnego KOWR.
 3. Postępowanie jest związane z realizacja zadania pt. „V Krajowa Wystawa Bydła Mięsnego”, które jest finansowane ze środków Funduszu Promocji Mięsa Wołowego.
 4. Niniejsze zaproszenia do składania ofert upubliczniono na stronie internetowej https://bydlo.com.pl/ w dniu 11 lipca 2022 r.
 5. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. Rozwiązania wariantowe nie będą rozpatrywane.
 6. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składnia ofert częściowych. Każdy Oferent ma prawo do złożenia jednej oferty na całość zadania.
 7. Zamawiający i Wykonawca przekazują sobie wszelkie pisma, zawiadomienia, informacje: pisemnie lub drogą elektroniczną.
 8. Zamawiający dopuszcza możliwość powierzenia części zamówienia podwykonawcom.
 9. Postępowanie prowadzi się w języku polskim.

Załączniki

 1. Opis przedmiotu zamówienia.
 2. Oświadczenia.
 3. Formularz ofertowy.
 4. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych.

Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego

Nr 1/FPMW/2022 z dnia 11 lipca 2022 r.

Warszawa., dnia 11 lipca 2022 r.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

zamówienie dotyczy częściowej organizacji i obsługi, przedsięwzięcia pn.: V Krajowa Wystawa Bydła Mięsnego, które ma mieć miejsce w Częstochowie (woj. śląskie), w dniach 3-4 września 2022 r.

 1. Koszty organizacyjne
  • Przygotowanie minimum 56 boksów dla bydła oraz zapewnienie zadaszenia.
  • Zapewnienie pucharów dla zdobywców championatów i wicechampionatów (minimum 40 sztuk) oraz nagród (np. pamiątkowe statuetki lub patery itp.) za udział w Wystawie Bydła Mięsnego (minimum 20 sztuk).
  • Zakup flo dla zwierząt (minimum 80 sztuk).
  • Ubezpieczenie zwierząt (ok: 20 szt. krów z cielętami, 40 jałówek oraz 20 szt. buhajów).
  • Dezynfekcja terenu wystawy zwierząt.
  • Wywóz obornika.
  • Zapewnienie nadzoru weterynaryjnego na V Krajowej Wystawie Bydła Mięsnego.
  • Zapewnienie ochrony zwierząt.
  • Zapewnienie obsługi bydła.
  • Zapewnienie stanowisk do mycia bydła.
  • Zapewnienie siana i słomy dla zwierząt.
  • Zapewnienie wody do pojenia zwierząt.
  • Zapewnienie wygrodzeń (przepędu) od stanowisk do ringu, umożliwiających bezpieczne przeprowadzenie zwierząt.
  • Zapewnienie komisji oceny bydła mięsnego składającej się z 3 sędziów- selekcjonerów bydła mięsnego.
  • Zapewnienie nagłośnienia wystawy.
  • Zapewnienie obsługi sanitarnej i medycznej oraz zapewnienie bezpieczeństwa przeciwpożarowego.
  • Przygotowanie tablic na stanowiska ze zwierzętami wraz z opisem zwierząt znajdujących się na stanowiskach, z uwzględnieniem informacji o hodowcy. Na tablicach ma się znajdować czytelna i widoczna informacja o finansowaniu wystawy z Funduszu Promocji Mięsa Wołowego.
  • Zakup strojów dla osób oprowadzających zwierzęta (minimum 60 szt.).
  • Elektryfikacja terenu wraz z obsługą, dostarczenie prądu do namiotu ze zwierzętami
   w celu oświetlenia pomieszczeń oraz w celu możliwości podłączenia wentylatorów.
 1. Przygotowanie i wyposażenie stoiska, przygotowanie materiałów informacyjnych: plakatów, banerów.
  • Przygotowanie banerów (3 szt.) oraz plakatów informujących o wystawie (25 szt.). Na materiałach ma się znajdować czytelna i widoczna informacja o finansowaniu wystawy
   z Funduszu Promocji Mięsa Wołowego.
 1. Zapewnienie stoiska wystawowego na terenie wystawy (powierzchnia, namiot wystawowy wraz z wyposażeniem) dla Polskiego Związku Hodowców i Producentów Bydła Mięsnego (minimum 6 metrów na 12 metrów) w lokalizacji umożliwiającej swobodny dostęp do drogi dojazdowej.
 2. Zapewnienie elektryfikacji stoiska.

Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego nr 1/FPMW/2022 z dnia 11 lipca 2022 r.

Warszawa, dnia 11 lipca 2022 r.

Notowania rynkowe

zobacz starsze

Partnerzy