Zapytanie ofertowe nr 1/2014

Polski Związek Hodowców i Producentów Bydła Mięsnego,

ul. Rakowiecka 32,

02-532 Warszawa

tel. + 48 22 849 19 10

fax + 48 22 849 32 32

bydlo@bydlo.com.pl

www.bydlo.com.pl

Zapytanie ofertowe nr 1/2014

(dotyczy organizacji wyjazdu na targi SOMMET DE L’ELEVAGE)

Warszawa, 02.09.2014r.

I. ZAMAWIAJĄCY

Polski Związek Hodowców i Producentów Bydła Mięsnego,

ul. Rakowiecka 32

02-532 Warszawa

NIP: 527-20-04-291, REGON: 011639653, KRS: 0000100924

WYKONAWCA

Ilekroć w niniejszym zapytaniu ofertowym jest mowa o Wykonawcy, należy przez to rozumieć podmiot, do którego zostało skierowane niniejsze zapytanie lub, który złoży ofertę w odpowiedzi na niniejsze zapytanie ofertowe.

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1.  Zamówienie dotyczy organizacji wyjazdu 30-osobowej grupy hodowców na targi SOMMET DE L’ELEVAGE w Clermont – Ferrand we Francji. Miejsce wyjazdu: Warszawa. Środek transportu – samolot. Wyjazd planowany jest w dniu 30.09.2014r., powrót 03.10.2014r. Oferta powinna uwzględniać 1 nocleg w Paryżu, 2-dniowy pobyt w Clermont – Ferrand. Prosimy o przedstawienie następujących kosztów wyjazdu w przeliczeniu na 1 osobę:

      a) przelot samolotem w obie strony,

b) transfery grupy na miejscu we wszystkie dni pobytu,

c) hotele (ze śniadaniem),

d) wizyty w gospodarstwach hodowli bydła mięsnego,

e) wyżywienie (lunche, kolacje),

f) ubezpieczenie,

g) wejście na targi,

h) marża biura podróży,

i ) opieka pilota.

2 .   Zamawiający dopuszcza możliwości powierzenia części lub całości zamówienia podwykonawcom, odpowiedzialność za całość zamówienia ponosi Wykonawca.

III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Termin wykonania przedmiotu zamówienia: od 30.09.2014r. do 03.10.2014r.

IV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

 1. W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy złożą pisemne oświadczenie, iż:
 • posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym
  i osobowym zdolnym do wykonania zamówienia;
 • posiadają uprawnienia do wykonywania działalności objętej zakresem zamówienia;
 • znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
 • nie zalegają z opłatą podatków i składek na ubezpieczenie społeczne;
 • nie są w stanie upadłości, likwidacji itp.;
 • nie toczy się wobec nich postępowanie sądowe związane z nierzetelnym wykonaniem umów.
 1. Z postępowania wyklucza się Wykonawców, którzy:
 • nie złożyli oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu;
 • złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik prowadzonego postępowania.
 1. Oferent powinien stworzyć ofertę w wersji elektronicznej lub papierowej, zawierającej wszystkie szczegóły opisu przedmiotu zamówienia i przesłać na adres: bydlo@bydlo.com.pl lub dostarczyć do siedziby PZHiPBM.

Oferta powinna być:

 • opatrzona pieczątką firmową;
 • posiadać datę sporządzenia;
 • zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, e-mail, numer NIP;
 • podpisana czytelnie przez wykonawcę.
 1. Oferent może złożyć tylko jedną ofertę.

V. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

1. Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: bydlo@bydlo.com.pl lub dostarczona do siedziby PZHiPBM do dnia 05.09.2014r. do godz. 16.00. Do oferty proszę załączyć: kserokopię wypisu z rejestru przedsiębiorców lub zaświadczenia z ewidencji działalności gospodarczej, wystawione w dacie nie wcześniejszej niż sześć miesięcy przed datą złożenia oferty. Prosimy również, o załączenie materiałów potwierdzających doświadczenie oferenta w realizacji podobnych działań.

2.  Ocena ofert zostanie dokonana do dnia 09.09.2014r., a wyniki i wybór najkorzystniejszej oferty zostaną wywieszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Biura Związku i na stronie internetowej pod adresem www.bydlo.com.pl

3.  Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

4.  Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę (zmiana lub wycofanie oferty wymaga zachowania formy pisemnej).

5.  W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

6.  Zapytanie ofertowe zamieszczono na stronie: www.bydlo.com.pl oraz na tablicy ogłoszeń w Biurze Związku.

VI. OCENA OFERT

Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:

 1. Cena 50%;
 2. Jakość wykonywanych usług 25%;
 3. Doświadczenie 25%.

VII. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi oferentów za pośrednictwem strony internetowej znajdującej się pod adresem: www.bydlo.com.pl, a Zwycięzcę poinformuje drogą poczty elektronicznej.

VII. INFORMACJE DODATKOWE

 1. Udział w tragach SOMMET DE L’ELEVAGE 2014 dofinansowany z Funduszu Promocji Mięsa Wołowego. Informacje na temat mechanizmu wsparcia działań promocyjnych z funduszy promocji produktów rolno – spożywczych dostępne są na stronie:www.arr.gov.pl zakładka: „Promocja żywności”.
 2. Nadesłane oferty nie podlegają zwrotowi.
 3. Wyłoniony w postępowaniu ofertowym Wykonawca podpisze klauzulę poufności.
 4. Wszelkie informacje znajdujące się w niniejszym dokumencie przeznaczone są do przygotowania oferty i nie mogą być wykorzystywane w innym celu oraz nie mogą być udostępniane osobom nie uczestniczącym w postępowaniu.
 5.      Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia procedury lub też wydłużenia terminów składania ofert, o czym natychmiast poinformuje oferentów.
 6. Decyzje Zamawiającego dotyczące oceny oraz wyboru ofert są ostateczne i nieodwołalne.
 7. W przypadku, kiedy nie dojdzie do podpisania umowy z wyłonionym Wykonawcą z powodu przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Zamawiający zastrzega sobie prawo do wyłonienia jako wykonawcy oferenta, który uzyskał kolejną najwyższa ocenę.
 8. Po zawarciu umowy z Wykonawcą Zamawiający zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian niektórych części zamówienia.
 9. Zamawiający zastrzega sobie prawo do przerwania procedury postępowania ofertowego oraz odwołania oferty mimo wyboru Wykonawcy bez podania przyczyny.
 10. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia procedury postępowania ofertowego i wyboru Wykonawcy, w przypadku nie przyznania środków pieniężnych na działanie z Agencji Rynku Rolnego.
 11. Wykonawca zobowiąże się przeprowadzać i wykonywać powierzone przez Zamawiającego działania zgodnie z Ustawą z dnia 22 maja 2009 r. o funduszach promocji produktów rolno-spożywczych (Dz.U.z 2009, Nr 97, poz.799 z późn. zm.) oraz Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
  |z dnia 11 marca 2010 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybie udzielania wsparcia finansowego z funduszy promocji produktów rolno-spożywczych.
 12. Postępowanie prowadzone jest w trybie zapytania ofertowego. Do czynności podejmowanych przez Zamawiającego i dostawców w postępowaniu o udzielenie zamówienia stosuje się przepisy ustawy
  z dnia 23 kwietnia 1964r.- Kodeks cywilny (Dz.U. Nr 16 poz. 93 z późn. zm.) oraz niniejszego zapytania ofertowego i nie podlega procedurom wynikającym z ustawy Prawo zamówień publicznych.

Zapytanie-ofertowe-org-wyjazdu

Notowania rynkowe

zobacz starsze

Partnerzy